TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68574-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor

2018/S 031-068574

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
National Transport Authority
N/A
Dun Sceine, Iveagh Court, Harcourt Lane
Dublin 2
D02WT20
Ierland
Contactpersoon: Igor Popenko
Telefoon: +353 18798300
E-mail: procurement@nationaltransport.ie
Fax: +353 18798333
NUTS-code: IE061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://nationaltransport.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1149

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=125068&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Rail Fleet Advisory Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority is seeking to appoint a service provider who will:

— review, refine and update the fleet transport strategy,

— carry out an analysis of the differing types of available DEMU / EMU fleet and an assessment of their suitability for the operation of commuter services,

— develop a detailed technical specification for the appropriate fleet to be used in the subsequent tendering process,

— develop a fleet procurement strategy assessing the various procurement options and advising on the optimal procurement approach for the acquisition of the new DEMU / EMU fleet,

— develop tender documentation for the fleet acquisition,

— manage and administer the fleet acquisition tender process,

— support Irish Rail during the fleet manufacturing stage including design / specification reviews, factory inspections, and vehicle acceptance tests; and,

— provide such other related advisory services as may be required by the clients in relation to the acquisition of new rail fleet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60200000
71241000
71242000
71311200
71621000
79311400
79311410
79314000
79418000
79419000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority is seeking to appoint a service provider who will be required to:

— review, refine and update the fleet transport strategy previously developed by Irish Rail and prepare an overall Rail Fleet Strategy covering the period up 2038,

— carry out an analysis of the differing types of available DEMU fleet (and EMU variant) and an assessment of their suitability for the operation of commuter services in the Dublin region and potentially in the Cork region,

— develop a detailed technical specification for the appropriate fleet to be used in the subsequent tendering process,

— develop a fleet procurement strategy assessing the various procurement options and advising on the optimal procurement approach for the acquisition of the new DEMU / EMU fleet,

— develop tender documentation for the DEMU / EMU fleet acquisition,

— manage and administer the DEMU / EMU fleet acquisition tender process, including preparing the tender assessment report recommending the preferred tenderer for the fleet contract,

— support Irish Rail during the fleet manufacturing stage including design / specification reviews, factory inspections, and vehicle acceptance tests; and,

— provide such other related advisory services as may be required by the clients in relation to the acquisition of new rail fleet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/04/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is envisaged that this Contract will be awarded in early April 2018 and that the contract for the new DEMU / EMU fleet will be awarded in the shortest practicable time thereafter.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

As set out in procurement documents.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

As set out in procurement documents.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

As set out in procurement documents.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

As set out in procurement documents.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As set out in procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by.

Candidates or tenderers relating to this contract award procedure irrespective of the outcome of.

The competition, or if the competition is postponed or canceled. All costs incurred by interested.

Parties in participating in this competition must be borne by them.

Any contract award will be subject to a number of preconditions, including the production of a current.

Tax clearance certificate or tax clearance statement from the Revenue Commissioners in Ireland.

The contracting authority may terminate this competition (or any part thereof), change the basis of and the procedures for the bidding process, at any time, or procure the project by alternative.

Means if it appears that the project can thereby be more advantageously procured.

The most economically advantageous or any tender will not automatically be accepted.

Refer to procurement documents for further information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Ireland
Four Courts, Ground Floor (East Wing), Inns Quay
Dublin
D7
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Fax: +353 18886125

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As set out in S.I. No. 131/2010 European Communities (Award of Contracts by Utilities.

Undertakings) (Review Procedures) Regulations 2010 (in particular Regulation 7).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018