TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68580-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Diensten voor natuurreservaten

2018/S 031-068580

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Havenbedrijf Rotterdam NV
53367972
Wilhelminakade 909
Rotterdam
3072 AP
Nederland
Contactpersoon: Johan Bahlman
Telefoon: +31 102522065
E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.portofrotterdam.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Broedvrij houden terreinen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92533000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Een raamovereenkomst met basisvoorwaarden wordt gesloten voor het naar behoefte afroepen van activiteiten betreffende het broedvrij houden binnen de beheersgebieden van het Havenbedrijf Rotterdam.

De raamovereenkomst heeft betrekking op het leveren van:

— het inzetten van mankrachten met Pointers (Setters en andere rassen in overleg),

— roofvogel op stok,

— het plaatsen van netten,

— het plaatsen van lasers,

— en nader af te stemmen methoden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar (2018-2021), aanvangende op de dag van opdrachtverstrekking 1.1.2018 (richtdatum), met een optie tot verlenging van 3 maal 1 jaar.

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met 2 marktpartijen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 205-423991
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Broedvrij houden terreinen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Flying Free B.V.
60181354
Dorpsweg 87
MAARTENSDIJK
3738CB
Nederland
Telefoon: +31 653622548
E-mail: flyingfreevof@hotmail.com
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
A.F. Schoemaker
23072829
Zandweg 14
KRUININGEN
4416NB
Nederland
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.falconatuurbeheer.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018