Bygge og anlæg - 685855-2022

09/12/2022    S238

Danmark-Kolding: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2022/S 238-685855

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Gade
E-mail: togad@kolding.dk
Telefon: +45 20487930
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kolding.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rxsriibvyo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rxsriibvyo
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

MC-E4 Kystlinie og Marinaplads (slæbested og diger)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt vedrører udførelse af arbejder i eksisterende del af Kolding Marina Syd, som er del af byudviklingsprojektet Marina City. Der skal udføres nyt dige mod vest fra udløb af Kolding Å til indre del af marinaen, samt nedbrydes eksisterende slæbesteder, bådebroer mm. inden udførelse af nyt slæbested. Arbejderne omfatter udførelse af arbejder vedr. nedbrydning, spunsning, jord, dige, belægninger, pæle, stræk og ankerarbejder, bundsikringslag mm., samt levering og montering af to mindre flydebroer inkl. apteringer. Arbejderne indebærer yderligere udførelse af installationsarbejder vedr. demontage og nye kabler for lys mm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34931200 Passagerlandgangsbroer til skibe
44212410 Spunsvægge
45247230 Anlægsarbejde: diger
45262300 Betonarbejder
45242200 Anlægsarbejde: marinaer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Marina Syd, Skamlingvejen 5, 6000 Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt vedrører udførelse af arbejder i eksisterende del af Kolding Marina Syd, som er del af byudviklingsprojektet Marina City. Der skal udføres nyt dige mod vest fra udløb af Kolding Å til indre del af marinaen, samt nedbrydes eksisterende slæbesteder, bådebroer mm. inden udførelse af nyt slæbested. Arbejderne omfatter udførelse af arbejder vedr. nedbrydning, spunsning, jord, dige, belægninger, pæle, stræk og ankerarbejder, bundsikringslag mm., samt levering og montering af to mindre flydebroer inkl. apteringer. Arbejderne indebærer yderligere udførelse af installationsarbejder vedr. demontage og nye kabler for lys mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det skal forventes at enkelte tegninger (forventeligt MCE4-H-TH1842, -6440, -8881 og -8885) bliver udgivet i revideret udgave i tilbudsperioden. Revisionerne forventes at være af mindre omfang.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiver afgive erklæringer om følgende forhold:

— Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, og

— At der ikke er sket væsentlige negative ændringer i entreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport.

Oplysningerne udfyldes i ESPD pkt. B. Egenkapital skal angives i feltet ”Finansielle nøgletal”, medens erklæring

om at der ikke er sket væsentlige negative ændringer skal afgives i feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere positiv egenkapital i de senest 2 reviderede årsregnskaber,

samt pr. tilbudsdagen fremlægge erklæring om at egenkapitalen ikke er ændret væsentligt siden senest

reviderede årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver beskrive op til 10 referencer inden for

løsning af tilsvarende opgaver. Med tilsvarende opgaver menes der udførelse af entreprisearbejder som de

udbudte i hoved eller fagentreprise.

Referenceprojekter må ikke være ældre end 5 år (afleveringsdato) på tilbudsdagen.

Følgende oplysninger angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Kort projektbeskrivelse;

3) Udførelsestidspunkt;

4) Ydelser;

5) Entreprisesum;

6) Tilbudsgivers rolle og ansvar i projektet;

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen i feltet "Beskrivelse",

— omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Slutdato«,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af evt.

billeddokumentation for indtryk af fysiske forhold o.lign., kan tilbudsgiver supplere oplysninger vedr. de udvalgte

referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de

samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv.

ESPD og bilag er ESPD gældende. Den enkelte reference bør ikke overstige 2 A4-sider. Informationer udover 2

A4-sider, vil som udgangspunkt ikke kunne forventes inddraget i evalueringen.

Hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer

(afleveringsdato). Referencer for ikke-vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning.

Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere

dokumentation for referencerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette tekniske og faglige formåen, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver via

reference(r) dokumenterer, at tilbudsgiver inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsdatoen har udført:

- En entreprise med beton og spunsningsopgaver med en kontraktsum på minimum 1.000.000 DKK ekskl.

moms, hvor der er væsentligt omfang af marint arbejde,

- Eller 3 forskellige entrepriser med spunsning, betonarbejder, marinearbejder med en kontraktsum på hver minimum 500.000 DKK ekskl. moms pr. entreprise.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB92 med bygherres tilføjelser og ændringer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbud åbnes elektronisk af bygherre. Der er ikke adgang til at overvære åbning. Tilbudsgiverne orienteres umiddelbart efter åbning om modtange tilbudssummer og evt. forbehold.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171,stk. 4;4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i istandstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2022