Werken - 68586-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Stavanger: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-068586

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helse Stavanger HF
983974678
Postboks 8100
Stavanger
4068
Noorwegen
Contactpersoon: Therese Øvernes
E-mail: theove@sus.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/93301620.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUS2023 — K1011 Main Workmen's Accommodations and Operation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

SUS2023 invited tenderers to a competition with negotiations after a Prior Information Notice, cf. PPR § 13-1 (2) for contract K1011 — Main workmen's accommodations and operation thereof for the first construction phase of the new University Hospital at Ullandhaug in Stavanger.

Contract K1011 includes a common main workmen's accommodations and operation thereof for all contracts for the entire construction site during the entire construction period.

The invited tenderers were pre-qualified.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141623
34928470
35112000
42113161
42416100
42961100
44211100
44212210
44212310
44613400
44613700
44613800
45100000
45111200
45223300
45231300
45233226
45233300
45262100
45262120
45300000
45310000
45314000
45315100
45315300
45316000
45331000
45340000
90919000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ullandhaug.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The pre-qualified tenderers did not wish to submit tenders. The tender competition is therefore cancelled.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Cf. the documents Part I and C.2.1 Technical description.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-466987
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

SUS2023 — K1011 Main Workmen's Accommodations and Operation

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Kofa
Bergen
5805
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019