Leveringen - 68600-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Noorwegen-Brumunddal: Laboratoriumreagentia

2019/S 030-068600

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sykehuset Innlandet HF
983 971 709
Postboks 104 Brumunddal
Brumunddal
2381
Noorwegen
Contactpersoon: Thomas Aaseth
Telefoon: +47 41478834
E-mail: thomas.aaseth@sykehuset-innlandet.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sykehuset-innlandet.no

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Health trusts
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A Framework Agreement Shall be Entered Into for the Delivery of Consumables for Clinitek Analysers

Referentienummer: 19/00530
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A framework agreement for the delivery of instrument specific consumables and tests for the Clinitek analysis instrument, delivered by Siemens Healthcare AS. The framework agreement must replace the expired agreement. The contract period is 4 years.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lillehammer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The framework agreement includes the delivery of consumables for Clinitek analysis instruments delivered by Siemens Healthcare AS. The products included in the contract are specific for the equipment and must be procured from Siemens. The contracting authority wants to enter into a new contract for a period of 4 years.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

According to the PPE §13-4, letter b, a procurement can be made without a tender competition if the procurement involves services that only one specific supplier can provide since a competition is impossible due to technical reasons, or to the supplier having a monopoly. The contracting authority considers the products to be dependent on instruments and can, as far as we know, only be delivered by Siemens Healthcare AS. The replacement of 70–80 analysers is an alternative. However, this will result in considerable costs and it will involve time and resource consuming training for many employees at the Hospital. This is therefore considered as a highly unreasonable alternative. The contracting authority therefore considers entering into a new contract without a prior tender competition to be correct. Cf. PPR § 13-4 letter b, point 2.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 19/00530
Benaming:

Framework Agreement for the Delivery of Consumables for the Clinitec Analysers

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Siemens Healthcare AS
Oslo
Noorwegen
NUTS-code: NO
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104
Brumunddal
2381
Noorwegen
E-mail: thomas.aaseth@sykehuset-innlandet.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Objections to the contract being signed must be sent in writing to Innlandet Hospital, c/o the purchasing consultant Thomas Aaseth (thomas.aaseth@sykehuset-innlandet-no) by Friday 18.2.2019 (12:00), at the latest.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019