Dienstleistungen - 68601-2023

03/02/2023    S25

Polska-Perlejewo: Usługi wdrażania oprogramowania

2023/S 025-068601

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA PERLEJEWO
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 450670060
Adres pocztowy: 14
Miejscowość: Perlejewo
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 17-322
Państwo: Polska
E-mail: ug@perlejewo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Gminy Perlejewo.

Numer referencyjny: GP.271.1.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Perlejewo w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
72322000 Usługi zarządzania danymi
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72512000 Usługi zarządzania dokumentami
48820000 Serwery
32420000 Urządzenia sieciowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
31213300 Szafy kablowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 - Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje: a) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (analizy przedwdrożeniowej) oraz zaprojektowanie architektury Systemu i opracowanie Koncepcji Systemu, b) dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania, c) wdrożenie Oprogramowania, d) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia (serwera - 1 szt., macierzy NAS - 1 szt., urządzenia UTM - 1 szt., zasilacza awaryjnego - 1 szt., szafy krosowniczej - 1 szt.), e) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna, f) przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej, g) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Awarii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Błędu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia Wady / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPD.08.01.00-20-0072/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – obejmuje dostawę wyposażenia stanowisk pracowniczych: a) zestawów komputerowych (7 szt.), b) komputerów przenośnych (2 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu gwarancyjnego na komputery przenośne / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPD.08.01.00-20-0072/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 105-293502
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Gminy Perlejewo.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Gminy Perlejewo.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023