Diensten - 68606-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Ski: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2019/S 030-068606

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ski Kommune
960507878
Idrettsveien 8
Ski
1400
Noorwegen
Contactpersoon: Heidi Glomvik
Telefoon: +47 64878694
E-mail: heidi.glomvik@ski.kommune.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/94002112.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.ski.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/94002112.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/94002112.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreements, Electrical Installation Services, Including Materials Thereof

Referentienummer: 2018/6875
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority shall enter into parallel Framework Agreements for electro installation services and materials thereof.

The assignments may include all of the municipality's property portfolio. The portfolio includes i.a. schools, nurseries, sheltered accommodation flats, nursing homes, hospitals, sports and swimming facilities, pump stations, houses, offices and cultural buildings.

The assignments may consist of:

— service, maintenance, repairs, replacements or installations for internal and external heavy current systems. External heavy current systems are in this context defined as electrical installations, except road lighting connected to the distribution network,

— alteration, expansion and replacement of electrical distributors,

— installation, welding and repair of fibre cabling, multi-modus and single-modus,

— automatics for building technical plant and automatics for water and Sewage technical installations,

— installation, alteration and expansion of data dispersion network

— general troubleshooting

— low current installations

— engineering design

See the tender documentation and the accompanying annexes, contract and enclosures for a complete description.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
71321000
31600000
31681000
31681400
31681410
31710000
31711000
31711100
31720000
31730000
31731000
48921000
31200000
31213000
31220000
31321000
31350000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority shall enter into parallel Framework Agreements for electro installation services and materials thereof.

The assignments may include all of the municipality's property portfolio. The portfolio includes i.a. schools, nurseries, sheltered accommodation flats, nursing homes, hospitals, sports and swimming facilities, pump stations, houses, offices and cultural buildings.

The assignments may consist of:

— internal and external service, maintenance, repairs, replacements or installation of heavy current installations. External installations are in this context defined as all electrical installations, except road lights connected to the distribution network,

— alteration, expansion and replacement of electrical distributors,

— installation, welding and repair of fibre cabling, multi-modus and single-modus,

— automatics for building technical plant and automatics for Water and Sewage technical installations,

— installation, alteration and expansion of data dispersion network,

— general troubleshooting,

— low current installations,

— engineering design.

Tenderers must be able to carry out installations work for telecommunication systems, computer systems, fire and burglary alarms, as well as access control systems. Tenderers must be familiar with installation buses intended for light control.

It will be necessary to contribute with annual internal audits for electrical installations for the municipal buildings. In addition there can be a need for assistance with minor engineering design work etc.

Work that the Contracting Authority carries out itself will be prioritised.

See the tender documentation and the accompanying annexes, contract and enclosures for a complete description.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option for 1 year + 1 year

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for 1 year + 1 year

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ski kommune
p.boks 3010
1400 Ski
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019