Diensten - 68608-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2019/S 030-068608

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statens lånekasse for utdanning
960885406
Østre Aker vei 20
Oslo
0581
Noorwegen
Contactpersoon: Emily Linn Nysæter
E-mail: emily.nysaeter@lanekassen.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/99704244.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/99704244.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/99704244.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cleaning Services for the Norwegian State Educational Loan Fund, Ørsta

Referentienummer: 201801368
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian State Educational Loan Fund needs to enter into a time and resource saving contract with one provider for cleaning services for our office in Ørsta. The contract shall cover our requirements for qualified cleaning services. The Norwegian State Educational Loan Fund in Ørsta shall be relocated to new premises in April 2019. The scheduled moving in process is in the middle of April. The exact date for initiating the contract will depend on the final relocation date.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The assignment includes the cleaning of the Norwegian State Educational Loan Fund's premises in Vikegata 25. There is a total area of approx. 766 m2 that shall be cleaned regularly. Since the premises are subject to renovation works, the stated square metres may deviate. Number of employees: 28.

The estimated annual contract value is 200 000 NOK, excluding VAT. The total contract value for a 4 year period is approx. 800 000 NOK, excluding VAT. The figures are based on the Norwegian State Educational Loan Fund's cleaning costs for the current premises. Since the new premises are slightly smaller, the estimate is only instructive and it does not represent any obligations for the Norwegian State Educational Loan Fund.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/04/2019
Einde: 10/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract period is 2 years with an option for 1+1 year extension. The extension shall be notified the service provider 60 days before the current contract expires, at the latest.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation, point 4.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation, point 4.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation, point 4.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Oslo

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

The Norwegian State Educational Loan Fund's employees

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Statens lånekasse for utdanning
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any appeals shall be presented in accordance with the Public Procurement Law and Regulations.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019