Diensten - 68611-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Software en informatiesystemen

2019/S 030-068611

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statistisk Sentralbyrå
971526920
Akersveien 26
Oslo
0033
Noorwegen
Contactpersoon: Andras Szolnoki
E-mail: asz@ssb.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/94388353.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.ssb.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18/1422 — Procurement of Microsoft Licences for Statistics Norway

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Statistics Norway uses products from Microsoft in large parts of its IT environment, both on the server and client side and, not least, for office suite and interaction systems. We have a mix of on-premise and cloud, with office suite largely cloud based in the form of Office 365, whilst the server systems based on windows are run in a separate computer centre.

Our existing EA (Enterprise Agreement) contract was signed on 28.2.2018 and is valid for 3 years.

This competition will result in a contract with a Microsoft Licensing Solutions Partner (LSP), who can process orders for licences and subscriptions for Microsoft's entire portfolio. Our licence provider will also assist in the annual true-up and any revisions.

The Microsoft licence provider must also be able to offer consultancy services for the management of the Microsoft licences, i.e. SAM (Software Asset Management) consultancy services.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48200000
48218000
48311000
48500000
48600000
48620000
72220000
72266000
72268000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO021
NUTS-code: NO011
NUTS-code: NO01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo and Kongsvinger.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

See the above.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Competence / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: References / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-489473
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

18/1422 — Procurement of Microsoft Licences for Statistics Norway

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Crayon AS
Sandakerveien 114A, 0484
Oslo
0402
Noorwegen
Telefoon: +47 22891000
E-mail: firmapost@crayon.com
Fax: +47 22891001
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Statistisk Sentralbyrå
Oslo
Noorwegen

Internetadres: https://www.kofa.no/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019