Diensten - 68613-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Technische ontwerpdiensten

2018/S 031-068613

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 119-241003)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
142739519
ul. Lubelska 42A
Olsztyn
10-409
Polen
Contactpersoon: Magdalena Gręda
Telefoon: +48 895383047
E-mail: magdalena.greda@psgaz.pl
Fax: +48 895383119
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psgaz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zamówienie na usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowych na budowę sieci gazowej. Numer referencyjny: 2017/PSGWF00/WNPK-000001

Referentienummer: 75442-2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej na obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, zgodnie z podziałem na części. Przedmiot zamówienia obejmuje również: świadczenie na każde wezwanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia, rejestrację Dziennika Budowy, wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z jednorazową ich aktualizacją,uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawowanie nadzoru autorskiego. Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego w ilości wskazanej w SIWZ oraz w formie elektronicznej na płytach CD/DVD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 119-241003

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 14
In plaats van:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 387,07 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 880.00 EUR

Te lezen:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 387,07 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 880.00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 17
In plaats van:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 280.46 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 449.00 EUR

Te lezen:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 280.46 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 449.00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 19
In plaats van:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 061.83 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 200.00 EUR

Te lezen:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 061.83 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 200.00 PLN

Afdelingsnummer: V.2.4
Perceel nr.: 23
In plaats van:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 000.00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 139 000.00 EUR

Te lezen:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 139 000.00 PLN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: