Werken - 68641-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Winterthur: Schoolgebouwen

2019/S 030-068641

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dahinden Heim Partner Architekten AG
St. Gallerstrasse 45
Winterthur
8400
Zwitserland
Contactpersoon: Lukas Grossert
E-mail: lukas.grossert@dhpa.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

212.2 Elemente in Beton [G]

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

212.2 Elemente in Beton [G]

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 481 060.90 CHF / Hoogste offerte: 3 574 619.10 CHF meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

212.2 Elemente in Beton [G]

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 70 %
Kostencriterium - Naam: Referenzen / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-453410
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elementwerk Istighofen AG
Bürglen TG
8575
Zwitserland
NUTS-code: CH0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 481 060.90 CHF / Hoogste offerte: 3 574 619.10 CHF meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 8.2.2019, Dok. 1059927

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019