Leveringen - 68653-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Genève: Stadsmeubilair

2019/S 030-068653

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrale municipale d'achat et d'impression
Rue Pierre-Fatio 17
Genève
1204
Zwitserland
E-mail: achats.cmai@ville-ge.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de conception, de fabrication, de livraison et d'installation d'une aire de jeux

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de conception, de fabrication, de livraison et d'installation d'une aire de jeux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 483 841.95 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400
45233293
37535200
43325000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de conception, de fabrication, de livraison et d'installation d'une aire de jeux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Intégration de la place de jeux dans le projet paysagé / Weging: 25 %
Kostencriterium - Naam: Qualité des équipements de jeux / Weging: 25 %
Kostencriterium - Naam: Capacité et aptitude d’exécution du marché / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Piliers environnementaux et sociaux du développement durable / Weging: 10 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-428711
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hinnen Spielplatzgeräte AG
Industriestrasse 8
Alpnach Dorf
6055
Zwitserland
NUTS-code: CH0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 483 841.95 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raisons de la décision d'adjudication: offre conforme aux exigences du cahier des charges et présentant le meilleur rapport qualité/prix (offre économiquement la plus avantageuse).

Indication des voies de recours: la présente adjudication peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la cour de justice genevoise dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.2.2019, doc. 1060305.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019