Lieferungen - 686592-2022

Submission deadline has been amended by:  72168-2023
09/12/2022    S238

Polen-Stettin: Nichtmedizinische Röntgenausrüstung

2022/S 238-686592

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 320588161
Postanschrift: Al. Piastów 17
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-310
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Spychała
E-Mail: adam.spychala@zut.edu.pl
Telefon: +48 914494250
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zut.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-58.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Nauka i Edukacja

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mikrotomografu komputerowego (m-CT) wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/WTiICH/1490/2022/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38580000 Nichtmedizinische Röntgenausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych mikrotomografu komputerowego (m-CT) wraz z wyposażeniem (dalej całość zwana jako „Sprzęt”). Dalsze informacje co do opisu Sprzętu i zakresu dostawy podane są w sekcji II.2.4) ogłoszenia, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpująco informacje we wskazanym zakresie, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego wyżej wyposażenia m-CT- podaje SWZ. Ilekroć w ogłoszeniu używany jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ - sporządzony dla niniejszego postępowania (i trybu przetargu nieograniczonego) dokument zamówienia, o którym mowa w art. 133 i 134 ustawy PZP wraz z załącznikami, w tym Wzorem Umowy; 3) Wzór Umowy – projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, których treść zawiera załącznik nr 8 SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33115000 Ausrüstung für Tomografie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie (dalsze szczegóły co do wskazania pomieszczenia w budynku jako Miejsca Dostarczenia Sprzętu - podaje SWZ)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju wymagane właściwości Sprzętu, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego w sekcji II.1.4) ogłoszenia wyposażenia mikrotomografu komputerowego (m-CT) - podaje SWZ (jego załącznik nr 2).

2. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi minimum:

1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce wskazane

w sekcji II.2.3) ogłoszenia (dalej w skrócie „MDS”). Szczegółowo miejsce to określa SWZ;

2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w MDS jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu

i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania parametrów/posiadania innych właściwości dla Sprzętu, jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje § 4 Wzoru Umowy

3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt (szczegóły w tym zakresie,

w tym minimalny wymagany okres gwarancji - podaje SWZ);

4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego

do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach zamówienia programów komputerowych (oprogramowania), wymaganych w SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności

– są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. Zakres poszczególnych licencji, czas na jaki winny być udzielone Zamawiającemu oraz liczba stanowisk komputerowych licencji danego oprogramowania/programu komputerowego – podaje SWZ (Wzór Umowy);

5) Wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego i innych dokumentów wskazanych

w SWZ jako wymagane na etapie odbioru Sprzętu.

3. W zakres wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu takie jak:

1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;

2) Przeglądy serwisowe Sprzętu w liczbie minimum jeden na każde 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji na Sprzęt;

3) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu (rodzaj czynności i inne szczegóły w zakresie wskazanego wsparcia, w tym jego okres - podje Wzór Umowy);

4) Aktualizacja przywoływanego w ust. 2 pkt 4 powyżej Oprogramowania (programów komputerowych) przez okres wskazany w SWZ (we Wzorze Umowy)

5) Przeprowadzenie dodatkowego (specjalistycznego) szkolenia w odniesieniu do Sprzętu

4. W sposób pełny i szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, jak też inne warunki jego realizacji - zawierają postanowienia SWZ, w tym w szczególności Wzór Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania podlega współfinansowaniu ze środków projektu pn. „Centrum Zawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)” na podstawie umowy o dofinasowanie nr POIR.04.02.00-00-00-D0018/20-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wskazane w sekcji II.2.5) powyżej wagi procentowe wskazanych tam kryteriów oceny są podane w procentach (%). Stosownie do SWZ, w ramach oceny ofert podlegają one przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek nie jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek nie jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek nie jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający zaproponuje zawarcie Umowy o zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Postanowienie nie zamyka prawa do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia Umowy) z uprawnienia na podstawie art. 263 ustawy PZP.

2. Umowa zostanie przygotowana w języku polskim przez Zamawiającego, stosownie

do postanowień w tym zakresie podanych w SWZ, w szczególności w oparciu o Wzór Umowy.

3. Pod rygorem nieważności zawarcie Umowy nastąpi z zachowaniem formy pisemnej

lub (za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy) w formie elektronicznej.

4. Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, Umowa

o zamówienie zostanie zawarta w terminie określonym w art. 264 ust. 1 ustawy PZP

(z uwzględnieniem art. 577 i 578 ustawy PZP).

5. Zawarcie umowy nie będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 449 ustawy PZP.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/01/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/02/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/01/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przez zamawiającego przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert we wskazanym w sekcji I.3) ogłoszenia systemie miniPortal (szczegóły w SWZ). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego i braku możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nie przewiduje się otwarcia ofert w obecności osób innych niż osoby Zamawiającego (i tym samym nie stawia wymogów co do osób upoważnionych do obecności podczas otwarcia ofert). Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni informacje zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy PZP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu

na podstawie (z przyczyn wskazanych w):

1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.)

oraz

3) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111

z 8.4.2022, str. 1) wprowadzonego na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Szczegóły w zakresie wskazanych wyżej podstaw wykluczenia podaje ustawa PZP oraz dział VII i IX SWZ. Rodzaje oczekiwanych od danego Wykonawcy oświadczeń i innych dokumentów na okoliczność braku wskazanych wyżej podstaw wykluczenia, w tym podmiotowe środki dowodowe, które będą oczekiwane od Wykonawcy wezwanego przez Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy PZP

(a także art. 139 ust. 3 - 4 lub art. 264 ustawy PZP, jeżeli sytuacja/ sytuacje tam opisane będą miały miejsce w niniejszym postępowaniu), a także sposób ich złożenia – podaje dział IX SWZ i przepisy prawa tam wskazane.

W postępowaniu niniejszym nie stosuje się umowy ramowej, dynamicznego system zakupów, ani aukcji elektronicznej. Zamówienie publiczne z niniejszego postępowania nie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej a jego realizacja nie jest ograniczona do programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Realizacja zamówienia nie zawiera żadnych usług, których świadczenie w Polsce jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów. Dla niniejszego postępowania prowadzone były wstępne konsultacje rynkowe (szczegóły w tym zakresie zostały podane SWZ)

Szczegóły co do podanego w sekcji I.3) ogłoszenia adresu internetowego przesłania ofert elektronicznie i inne informacje z tym związane podaje dział III, XII i XIII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej jak wyżej są kolejno: odwołanie i skarga do sądu

4. W ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy (Wzór Umowy);

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli informacja o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania została przekazana w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jak wyżej – termin na wniesienie odwołania wynosi 15 dni od dnia przekazania w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Powyższe w niniejszym ustępie podaje się z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia odwołani jest Krajowa Izba Odwoławcza

11. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym tok postępowania w przypadku ich wniesienia - określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/12/2022