Dienstleistungen - 68666-2023

03/02/2023    S25

България-Ловеч: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

2023/S 025-068666

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ловеч
Национален регистрационен номер: 000291591
Пощенски адрес: ул. Търговска №22
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: инж. Таня Иванова
Електронна поща: lovechrsk@gmail.com
Телефон: +359 6868-8206
Факс: +359 6868-8206
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.lovech.bg/%20%20
Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч

II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
90511000 Услуги по събиране на битови отпадъци
90511100 Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Основно място на изпълнение:

гр. Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка касае събиране, транспортиране и третиране на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в гр. Ловеч, включени в организираното сметосъбиране, за срок от 2 (две) години. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на събиране и транспортиране на битови, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. Сметосъбирането и сметоизвозването са дейности, чрез които се събират и извозват до депото:

— битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти, с обем около 8 500 т/годишно,

— строителни и едрогабаритни отпадъци с обем около 1 000 т/годишно,

— градински отпадъци и сгурия от отоплението през зимния сезон,

— други.

Дейности, включени в обхвата на поръчката:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране.

2. Поддръжка и ремонт на съдовете за БО.

3. Дезинфекция на съдовете за БО.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 219-538308

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДВ-809
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч“,

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
19/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Чистота Осъм“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177046965
Пощенски адрес: бул. „България“ № 60 В, ет. 4 офис 8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@astonservice.org
Телефон: +359 29582405
Факс: +359 29582405
Интернет адрес: www.office@astonservice.org
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Астон Сервиз“ ООД
Национален регистрационен номер: 117591612
Пощенски адрес: район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 9
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1220
Държава: България
Електронна поща: office@astonservice.org
Телефон: +359 29582405
Факс: +359 29582405
Интернет адрес: www.office@astonservice.org
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Комунал Сервиз“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203959610
Пощенски адрес: жк „Младост 2“, бл. 223, вх. 1, ет. 2, ап. 3
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1799
Държава: България
Електронна поща: v_aleksandrov1@abv.bg
Телефон: +359 29582405
Факс: +359 29582405
Интернет адрес: www.v_aleksandrov1@abv.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 349 239.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Габон
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
90511000 Услуги по събиране на битови отпадъци
90511100 Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Основно място на изпълнение:

гр. Ловеч

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка касае събиране, транспортиране и третиране на твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в гр. Ловеч, включени в организираното сметосъбиране, за срок от 2 (две) години. Очаква се изпълнителят да осъществи съвременна и ефективна организация на събиране и транспортиране на битови, строителни и едрогабаритни отпадъци в съответствие със законовите изисквания и постижима за плащане от обслужваното население. Сметосъбирането и сметоизвозването са дейности, чрез които се събират и извозват до депото:

— битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти, с обем около 8 500 т/годишно,

— строителни и едрогабаритни отпадъци с обем около 1 000 т/годишно,

— градински отпадъци и сгурия от отоплението през зимния сезон,

— други.

Дейности, включени в обхвата на поръчката:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране.

2. Поддръжка и ремонт на съдовете за БО.

3. Дезинфекция на съдовете за БО.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 349 239.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Чистота Осъм“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177046965
Пощенски адрес: бул. „България“ № 60 В, ет. 4 офис 8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@astonsrvice.org
Телефон: +359 29582405
Факс: +359 29582405
Интернет адрес: www.%20office@astonservice.org
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Астон Сервиз“ ООД
Национален регистрационен номер: 117591612
Пощенски адрес: район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 9
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1220
Държава: България
Електронна поща: office@astonservice.org
Телефон: +359 29582405
Факс: +359 29582405
Интернет адрес: www.office@astonservice.org
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Комунал Сервиз“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203959610
Пощенски адрес: жк „Младост 2“, бл. 223, вх. 1, ет. 2, ап. 3
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1799
Държава: България
Електронна поща: v_aleksandrov1@abv.bg
Телефон: +359 29582405
Факс: +359 29582405
Интернет адрес: www.v_aleksandrov1@abv.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Тъй като срокът на Дог №ДВ-809/19.10.2020 г. изтича на 31.12.2022г. и поради факта, че към наст. момент не е достиг пред левова с-т на усл-а, обект на същия и не е скл нов дог за „Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч“, се налага изме на Дог №809/19.10.2020г., което не е същест, а именно – удъл срока на същия до скл на нов дог или до достиг на залож макс ценова с-т на Дог №809/19.10.2020г., което от двете обст настъпи първо. Страните считат, че е прилож хипотезата на чл.116, ал.1, т.7 ЗОП, тъй като не е налице нито едно от условията, визирани в чл.116, ал.5 ЗОП: Във вр с гореиз Чл. 4. Срок за изп на Услугите е 2 год, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.се залич и се създ: Чл.4. Наст дог има дейст до скл на нов дог за „Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди твърди битови отпадъци от територията на грЛовеч“, или до достиг на залож макс ценова стойност в чл.8 от Дог №809/19.10.2020г., което от двете обст настъпи първо.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Тъй като срокът на Дог №ДВ-809/19.10.2020 г. изтича на 31.12.2022г. и поради факта, че към наст. момент не е достиг пред левова с-т на усл-а, обект на същия и не е скл нов дог за „Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч“, се налага изме на Дог №809/19.10.2020г., което не е същест, а именно – удъл срока на същия до скл на нов дог или до достиг на залож макс ценова с-т на Дог №809/19.10.2020г., което от двете обст настъпи първо. Страните считат, че е прилож хипотезата на чл.116, ал.1, т.7 ЗОП, тъй като не е налице нито едно от условията, визирани в чл.116, ал.5 ЗОП: Във вр с гореиз Чл. 4. Срок за изп на Услугите е 2 год, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.се залич и се създ: Чл.4. Наст дог има дейст до скл на нов дог за „Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди твърди битови отпадъци от територията на грЛовеч“, или до достиг на залож макс ценова стойност в чл.8 от Дог №809/19.10.2020г., което от двете обст настъпи първо.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 349 239.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1 349 239.00 BGN