Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 68681-2020

11/02/2020    S29

Frankrijk-Orsay: Beheersdiensten van parkeerruimte

2020/S 029-068681

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération Paris-Saclay
Postadres: 1 rue Jean Rostand
Plaats: Orsay Cedex
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91898
Land: Frankrijk
E-mail: Luana.oscar@paris-saclay.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Paris-saclay.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSP parking Massy

Referentienummer: DSP parking Massy
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la délégation du service public sous la forme d'une concession, de la gestion du parking relais Vilmorin à Massy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation a pour objet la délégation du service public sous la forme d'une concession, de la gestion du parking relais Vilmorin à Massy.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: 1) Propositions financières
  • Criterium: 2) Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation
  • Criterium: 3) Qualité technique des installations et travaux projetés
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 120
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 114-281068

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Délégation du service public sous la forme d'une concession, de la gestion du parking relais Vilmorin à Massy

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
27/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Effia Stationnement, SAS au capital de 2 000 000 EUR, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 435 272 596
Postadres: dont le siège est situé 20 rue Le Peletier
Plaats: Paris Cedex 9
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75320
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.effia.com/
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 3 500 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles Cedex
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-versailles@juradm.fr
Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les voies de recours ouvertes aux soumissionnaires sont les suivantes:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du marché public,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 à R. 432-4 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de la personne publique (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du marché public),

— recours de pleine juridiction, en contestation de validité du marché public (recours Tarn-et-Garonne) ouvert aux soumissionnaires évincés et aux tiers justifiant d'un intérêt lésé et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché public est rendue publique.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2020