Diensten - 68681-2020

11/02/2020    S29

Frankrijk-Orsay: Beheersdiensten van parkeerruimte

2020/S 029-068681

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération Paris-Saclay
Postadres: 1 rue Jean Rostand
Plaats: Orsay Cedex
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91898
Land: Frankrijk
E-mail: Luana.oscar@paris-saclay.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://Paris-saclay.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSP parking Massy

Referentienummer: DSP parking Massy
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: 1) Propositions financières
  • Criterium: 2) Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation
  • Criterium: 3) Qualité technique des installations et travaux projetés
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 120

Afdeling IV: Procedure

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Délégation du service public sous la forme d'une concession, de la gestion du parking relais Vilmorin à Massy

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
27/11/2019
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Effia Stationnement, SAS au capital de 2 000 000 EUR, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 435 272 596
Postadres: dont le siège est situé 20 rue Le Peletier
Plaats: Paris Cedex 9
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75320
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.effia.com/
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 3 500 000.00 EUR