Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68696-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Kraftfahrzeuge

2023/S 025-068696

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 015-036204)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SOFIYSKI UNIVERSITET "SV.KLIMENT OHRIDSKI"
Nationale Identifikationsnummer: 000670680
Postanschrift: ul. TsAR OSVOBODITEL No.15
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Bistra Petrova
E-Mail: op@admin.uni-sofia.bg
Telefon: +359 29308541
Fax: +359 8464210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uni-sofia.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1146

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на един брой нов товаро - пътнически автомобил за нуждите на Университетско издателство и печатница при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой нов товаро - пътнически автомобил. В предмета на поръчката се включва регистрация в КАТ и осигуряване на гаранционно обслужване на доставения автомобил през гаранционния срок.

Под гаранционно обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобила, която се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ от документацията за участие.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 015-036204

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 27/02/2023
muss es heißen:
Tag: 14/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 28/02/2023
muss es heißen:
Tag: 15/03/2023
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1.

3. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.

4. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8, освен при наличие на изключенията в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и обстоятелствата по чл.5к от Регламент (EС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. за изменение на Регламент (EС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл.5к от Регламент (EС) 2022/576, се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

5. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП.

muss es heißen:

ВАЖНО: Отпада изискването за налличие на Задна камера.

В част ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, в таблицата с "Минимални технически и конструктивни изисквания към автомобила", минималното изискване към параметър "Помощ при паркиране" е да има ЗВУКОВ СИГНАЛ , а не "Задна камера".

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1.

3. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.

4. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8, освен при наличие на изключенията в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и обстоятелствата по чл.5к от Регламент (EС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. за изменение на Регламент (EС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл.5к от Регламент (EС) 2022/576, се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

5. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: