TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68718-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Veegzuigvoertuigen

2018/S 031-068718

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM)
C/ Virgen de la Oliva, sin número
Ter attentie van: Departamento de Contratación
41011 Sevilla
Spanje
Telefoon: +34 955478000
E-mail: licitaciones@lipasam.es
Fax: +34 955478091

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lipasam.es/

Elektronische toegang tot informatie : https://www.sevilla.org/perfil-contratante/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34144431

Beschrijving
Veegzuigvoertuigen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19.3.2018
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.3.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.