Lieferungen - 68734-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Trnava: Softvérové balíky a informačné systémy

2023/S 025-068734

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42156424
Poštová adresa: Kollárova 8
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 91702
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Ongerová
E-mail: lucia.ongerova@nases.gov.sk
Telefón: +421 232780729
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nases.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10581
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup programového vybavenia NASES

Referenčné číslo: 250-2022/6219
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude obstarávanie programového vybavenia medzi ktoré patrí: softvérové balíky a informačné systémy, softvérový balík na zaistenie bezpečnosti, antivírusový softvérový balík, rôzne softvérové balíky a počítačové systémy, technická podpora, služby informačných technológií, služby týkajúce sa podpory systému, softvérové podporné služby, dodávky softvéru, počítačové podporné služby a dopravné služby. Cieľom zriadenia DNS je flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa reálnych potrieb verejného obstarávateľa, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 304 663.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48730000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
48900000 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
48761000 Antivírusový softvérový balík
71356300 Technická podpora
72222300 Služby informačných technológií
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72261000 Softvérové podporné služby
72268000 Dodávky softvéru
72610000 Počítačové podporné služby
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup SW licencií na zabezpečenie produktu pre manažment a dizajnovanie formulárov formou licencií vrátane inštalačných a konfiguračných prác v zmysle Opisu predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

311071R857

II.2.14)Doplňujúce informácie

Názov projektu: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 125-352844
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Názov:

Manažment a dizajnovanie formulárov v elektronickej komunikácii so štátom - 3

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: InterWay, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35728531
Poštová adresa: Stará Vajnorská 21
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83104
Štát: Slovensko
E-mail: kristina.pappova@interway.sk
Internetová adresa: www.interway.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 989 982.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023