Lieferungen - 68740-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2023/S 025-068740

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Somorovská
E-mail: veronika.somorovska@minv.sk
Telefón: +421 250944529
Fax: +421 250944008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.minv.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

IKT zariadenia DNS

Referenčné číslo: V2021386
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov, tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 302, 324, 351, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 489. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 632 438.60 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Zariadenia a pracoviská MV SR na území SR

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného

sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov,

tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného

slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 302, 324, 351, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 489.

Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 176-456563
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 23990
Názov:

Zariadenia SmartHUB 1/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
15/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45650276
Poštová adresa: Pribinova 19/7828
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81109
Štát: Slovensko
E-mail: maria.janosovova@atos.net
Internetová adresa: http://www.atos.net
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 420 412.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 25968
Názov:

Dodávka HW a SW pre expertné pracovisko IS EVIDENCE

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
13/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: eGroup Solutions, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44989709
Poštová adresa: Plynárenská 7/B
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82109
Štát: Slovensko
E-mail: rybanska@egroup.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 161 980.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 29399
Názov:

Licencie Microsoft SQL Server pre projekt Upgrade EKR

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/11/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 149 080.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 29415
Názov:

Zariadenia PDA

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
05/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SOITRON, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35955678
Poštová adresa: Plynárenská 5
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82975
Štát: Slovensko
E-mail: michaela.dugasova@soitron.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 551 900.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 29629
Názov:

Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie potrieb sekcie inštitútu správnych a bezpečnostných analýz

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Gratex International, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35743468
Poštová adresa: Galvaniho ul. 17/C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@gratex.com
Internetová adresa: http://www.gratex.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 5 999.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 29668
Názov:

Zabezpečenie technických prostriedkov pre službu dopravnej polície

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
14/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: flex-it, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50603698
Poštová adresa: Omnia Business Center, Blok A, Tomášikova 28
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82101
Štát: Slovensko
E-mail: matisova@flex-it.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 56 086.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 30548
Názov:

Podpisové tablety a príslušenstvo

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31410952
Poštová adresa: Kupecká 9
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
E-mail: micro@microcomp.sk
Internetová adresa: http://www.microcomp.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 36 566.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 31775
Názov:

Vode a nárazu odolný mobilný telefón - 2

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Gratex International, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35743468
Poštová adresa: Galvaniho ul. 17/C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
E-mail: obstaravanie@gratex.com
Internetová adresa: http://www.gratex.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 4 494.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 32017
Názov:

Výpočtová technika - Notebooky 2

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SOFOS, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31318347
Poštová adresa: Dúbravská cesta 3
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 84546
Štát: Slovensko
E-mail: sekretariat@sofos.sk
Telefón: +421 547773980
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 5 631.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ID 32024
Názov:

Sieťové prepínače - Autoškoly

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
08/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: InterWay, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35728531
Poštová adresa: Stará Vajnorská 21
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83104
Štát: Slovensko
E-mail: kristina.pappova@interway.sk
Internetová adresa: www.interway.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 168 210.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: VKDNS2021544
Názov:

Obmena technických zariadení IS MIGRA PC, monitor, zariadenia na snímanie podoby tváre a snímanie odtlačkov prstov

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/07/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31410952
Poštová adresa: Kupecká 9
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
E-mail: micro@microcomp.sk
Internetová adresa: http://www.microcomp.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 72 080.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Hlásenie za uzatvorené zmluvy v rámci DNS "IKT zariadenia DNS" za 4. štvrťrok 2022

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023