There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 68770-2022

08/02/2022    S27

Polska-Bydgoszcz: Produkty farmaceutyczne

2022/S 027-068770

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-002400)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532582266
Adres pocztowy: ul.Ujejskiego 75
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-168
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Jurak- Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Tel.: +48 5236-55-296
Faks: +48 5236-55-752
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biziel.umk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Numer referencyjny: NZZ/73/P/21
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, w zakresie niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Insuliny

Grupa 2 – Insuliny

Grupa 3 – Witaminy

Grupa 4 – Leki przeciwzakrzepowe

Grupa 5 – Inne leki dermatologiczne

Grupa 6 – Leki przeciwgrzybiczne działające ogólnie

Grupa 7 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie

Grupa 8 – Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego

Grupa 9 – Opatrunki jałowe

Grupa 10 – Opatrunki jałowe

Grupa 11 – Płyny do irygacji

Grupa 12 – Płyny do irygacji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 002-002400

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 05/05/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 15/05/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: