Supplies - 687953-2022

09/12/2022    S238

Poland-Chrzanów: Electricity

2022/S 238-687953

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
National registration number: REGON 271953804
Postal address: Jagiellońska 8
Town: Chrzanów
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-500
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Głodek
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Telephone: +48 326233232
Internet address(es):
Main address: www.wodociagi.chrzanowskie.pl
Address of the buyer profile: www.wodociagi.chrzanowskie.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o. na okres 01.01 2023r.- 31.12.2023r

Reference number: PP-226-25/22
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi:6 220 MWh +/- 10%.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 13 921 385.41 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65300000 Electricity distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Miasta i gminy Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn, zm.) dla obiektów Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na okres 1.01.2023 do 31.12.2023. Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%. 5.2. Zamawiający na podstawie art. 441 Pzp przewiduje możliwość prawa opcji. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej i posiadania środków finansowych na ten cel. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać wielokrotnie. 5.3. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi mieć zawartą ważną umowę, tj. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej : OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich wskazanych punktów poboru w załączniku nr 2 i 2a÷2e do niniejszego SWZ. 5.4. Przez punkty poboru, o których mowa w niniejszym SWZ, należy rozumieć punkty w sieci, do których OSD dostarcza energię elektryczną. 5.5. CPV – Wspólny Słownik Zamówień. Główny przedmiot : 09.31.00.00-5 Elektryczność 65.30.00.00-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 5.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1556), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015 r., poz. 121) i ustawie Prawo zamówień publicznych. 5.7. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności wykaz punktów poboru, do których będzie dostarczana energia elektryczna, zawarte są w załącznikach nr 2 i nr 2a÷2e. 5.8. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie ilości dostarczanej energii elektrycznej +/- 10%. 5.9. Zamawiający jest końcowym odbiorcą energii elektrycznej. 5.10.Zamawiający wytwarza energię elektryczną w małej instalacji (biogaz) - wpis MIOZE/URE00014/2015 oraz w mikroinstalacji (baterie PV). 5.11. Zamawiający na części obiektów z instalacjami PV ma status prosumenta. 5.12. Energia wytworzona w małej instalacji może być sprzedawana. 5.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 5.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Planowany zakup energii elektrycznej na 2023 rok wynosi: 6 220 MWh +/- 10%.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 135-387146
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o. na okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/11/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Postal address: ul. Łagiewnicka 60
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 30-417
Country: Poland
E-mail: ts.centrala@tauron.pl
Telephone: +48 122654105
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 13 921 385.41 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Ustawie PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówien Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2022