Lieferungen - 68798-2023

03/02/2023    S25

България-Раднево: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2023/S 025-068798

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА РАДНЕВО
Национален регистрационен номер: 000817956
Пощенски адрес: ул. МИТЬО СТАНЕВ № 1
Град: гр. Раднево
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: Пламена Колева
Електронна поща: plamena.koleva@obshtina.radnevo.net
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://radnevo.acstre.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1102
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, гр. Раднево“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, гр. Раднево по обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Месо и месни произведения“;

2. Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни произведения“;

3. Обособена позиция № 3: „Плодове и зеленчуци“;

4. Обособена позиция № 4: „Плодови и зеленчукови консерви“;

5. Обособена позиция № 5: „Подправки“;

6. Обособена позиция № 6: „Други хранителни продукти“.

Подробно описание на хранителните продукти - предмет на поръчката се съдържа в Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация за обществена поръчка (Приложение №№ 1.1 – 1.6).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 18 813.58 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Плодове и зеленчуци“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

франко складова база на Домашен социален патронаж, гр. Раднево с административен адрес: гр. Раднево, ул. „Лиляна Димитрова“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на oбособената позиция е доставка на плодове и зеленчуци, както следва:

ДОМАТИ - 400 кг

КРАСТАВИЦИ - 500 кг

ЛУК КРОМИД стар - 2500 кг

КАРТОФИ - 3000 кг

МОРКОВИ - 1200 кг

ТИКВИЧКИ - 300 кг

ЧУШКИ - 400 кг

ПАТЛАДЖАН - 200 кг

ЗЕЛЕ  - 1500 кг

ТИКВИ - 20 кг

ЯБЪЛКИ - 1500 кг

ДИНИ - 30 кг

ГРОЗДЕ - 30 кг

КАЙСИИ - 100 кг

ПРАСКОВИ - 200 кг

ПОРТОКАЛИ - 1000 кг

БАНАНИ - 1000 кг

КРУШИ - 100 кг

ПРАЗ ЛУК - 400 кг

МАНДАРИНИ - 60 кг

ЧЕСЪН стар - 50 кг

Подробно описание на хранителните продукти - предмет на oбособената позиция се съдържа в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация за обществена поръчка (Приложение № 1.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 213-610233
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77964
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, гр. Раднево“ по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Плодове и зеленчуци“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, получени по електронен път: 6
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: КИЛТЕКС ЕООД
Национален регистрационен номер: 203022445
Пощенски адрес: ж.к. Борово, ул. Ястребец № 8
Град: гр. София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: kilteks@abv.bg
Телефон: +359 889001098
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 18 813.58 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 18 813.58 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023