Lieferungen - 68799-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Amsterdam Zuidoost: Reproductiemachines

2023/S 025-068799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322111867
Postadres: Dubbelink 2
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1102AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia Roos
E-mail: s.roos@bic-bv.nl
Telefoon: +31 0582132227
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zaam.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP’s en repromachines en het leveren van (printmanagement) software en supplies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300 Reproductiemachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen via de MFP’s en de repromachines van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 285 790.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het prijzenblad formulier C treft u de geraamde omvang aan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1: Kwaliteit / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 2: Flexibiliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 038-097692
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP’s en repromachines en het leveren van (printmanagement) software en supplies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ricoh Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 16076000
Postadres: Magistratenlaan 2
Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5223MD
Land: Nederland
E-mail: bidmanagement.nl@ricoh.nl
Telefoon: +31 736451111
Internetadres: http://www.ricoh.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 285 790.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076AV
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111
Fax: +31 205413901
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023