Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 68856-2023

03/02/2023    S25

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2023/S 025-068856

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi - Magdalena Michalska, Krzysztof Helman
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Przebudowa Plac Komuny Paryskiej „Skwer Wiedźmina"

Referenznummer der Bekanntmachung: DSR-ZP-III.271.77.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

[numeracja zgodna z Zaproszeniem]

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji - Opis przedmiotu zamówienia, w projekcie budowlanym oraz Załączniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji – Wzór umowy.

4.4 Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 396 405.79 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34930000 Seetechnische Ausrüstung
42122210 Hydraulikpumpenaggregate
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45111250 Bodenproben
45111291 Erschließungsarbeiten
45111300 Abbauarbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45211350 Bau von Mehrzweckgebäuden
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45236000 Oberbauarbeiten
45262700 Umbau von Gebäuden
45262800 Ausbau von Gebäuden
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
71520000 Bauaufsicht
71540000 Bauverwaltungsleistungen
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

[numeracja zgodna z Zaproszeniem]

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Placu Komuny Paryskiej – przebudowa ulicy Plac Komuny Paryskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury technicznej.

4.2 W zakres prac wchodzić będą:

4.2.1 Zadanie polegające na przekształceniu istniejącego skweru Placu Komuny Paryskiej na Skwer Wiedźmina, obejmujące:

4.2.1.1 rozbiórkę elementów pieszych oraz utwardzeń

4.2.1.2 wykonaniu nowych ciągów pieszych

4.2.1.3 dostarczeniu oraz instalacji pawilonów tymczasowych wraz z wykonaniem przyłączy oraz wyposażeniu wnętrz

4.2.1.4 budowie konstrukcji wsporczych wraz z dostawą systemów podtrzymania życia roślin, nasadzeniem - zielone ściany

4.2.1.5 wykonaniu placu zabaw (dostawa urządzeń, wykonanie posadzki bezpiecznej, wykonaniu ogrodzenia)

4.2.1.6 wykonanie oświetlenia

4.2.1.7 dostarczenie oraz montaż elementów małej architektury – w tym instalacji / rzeźby stwora (tzw. Bazyliszek), zdrojów miejskich

4.2.1.8 wycinka zieleni, pielęgnacja oraz nowe nasadzenia realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji - Opis przedmiotu zamówienia, w projekcie budowlanym oraz Załączniku nr 2 do Zaproszenia do negocjacji – Wzór umowy.

4.5 Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r., poz. 1510) tj. czynności osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, a także pielęgnacji zieleni w trakcie realizacji zamówienia.

4.6 Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji i w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

4.7 Na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania Robót Budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sposób dokumentowania zatrudnienia tej osoby i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji i w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

4.4 Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wskazana w sekcji II.1.7 wartość stanowi całkowitą wartość szacunkową. Ostateczna cena będzie znana po przeprowadzeniu negocjacji

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

W zaistniałej sytuacji zachodzą przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności w nim wymieniona.

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PLANTUM SC Maria Zakrzewska Maciej Zakrzewski
Postanschrift: ul. Świętej Teresy 100
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-341
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Garte Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Słoneczna 5
Ort: SWARZĘDZ
NUTS-Code: PL418 Poznański
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 396 405.79 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

[numeracja zgodna z SWZ]

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., oraz art. 7 ust 1 ustawy

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z punktami 7.1.3 Zaproszenia do negocjacji

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Numeracja zgodna z Zaproszeniem

15.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

15.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023