Lieferungen - 68903-2023

03/02/2023    S25

България-Смолян: Фотографско оборудване

2023/S 025-068903

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Кмет на община Смолян
Национален регистрационен номер: 000615118
Пощенски адрес: бул. България № 12
Град: гр. Смолян
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4700
Държава: България
Лице за контакт: Николай Мелемов - кмет на община Смолян
Електронна поща: obshtina_smolyan@abv.bg
Телефон: +359 30167610
Факс: +359 30162426
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.smolyan.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/30864
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/265581
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/265581
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛАЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАСТРОЙВАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЦЯЛОСТНА ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТАРИУМНА ПРОЕКТОРНА СИСТЕМА"

II.1.2)Основен CPV код
38650000 Фотографско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на поръчката са включени следните основни компоненти:

1. Доставка на полусферичен купол (куполен екран), както и доставка на хардуер за дигитална планетариумна проекторна система и софтуер за управление на планетариум (цифрова система за звездна зала – система за управление на прожекция и съдържание на планетариум), аудио съраунд система и система за осветление (сценично озвучаване, сценично осветление за звездна зала, свързано със системата за прожектиране, и система за управление на сценично осветление и озвучаване на звездна зала) (обобщено наричани апаратура);

2. Монтаж на полусферичен купол и монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на доставената апаратура;

3. Обучение на минимум трима служители от персонала на възложителя (посочени от последния) по отношение на конфигурацията и функционалностите на инсталираната апаратура, както и за работа със системите като цяло;

4. Гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 775 975.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38653400 Прожекционни екрани
38652120 Видеопроектори
32340000 Микрофони и високоговорители
32342410 Оборудване за озвучаване
31520000 Лампи и осветителни уреди
31527000 Спотове (осветително тяло с насочен светлинен поток)
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
48421000 Софтуерни пакети за управление на съоръжения
48520000 Мултимедийни софтуерни пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

Сградата на Планетариум с НАО в гр. Смолян, находяща се на административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 20.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на обществената поръчка е доставка на стоки (куполен екран и апаратура/оборудване) по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛАЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАСТРОЙВАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЦЯЛОСТНА ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТАРИУМНА ПРОЕКТОРНА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА НОВ ПОЛУСФЕРИЧЕН КУПОЛ И АПАРАТУРА/ОБОРУДВАНЕ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЛАНЕТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

В рамките на поръчката следва да се извърши доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване, обучение за работа и гаранционна поддръжка на цялостна дигитална планетариумна проекторна система, включваща нов куполен екран (полусферичен купол) и апаратура/оборудване за дигитален планетариум за нуждите на община Смолян. За целта ще се използва дигитална система за проектиране на цялостно куполно изображение, покриващо цялата повърхност на купола. Дигиталният планетариум включва също нова озвучителна система и нова система за осветление.

Най-общо, в обхвата на поръчката са включени следните основни компоненти:

1. Доставка на полусферичен купол (куполен екран), както и доставка на хардуер за дигитална планетариумна проекторна система и софтуер за управление на планетариум (цифрова система за звездна зала – система за управление на прожекция и съдържание на планетариум), аудио съраунд система и система за осветление (сценично озвучаване, сценично осветление за звездна зала, свързано със системата за прожектиране, и система за управление на сценично осветление и озвучаване на звездна зала) (обобщено наричани апаратура);

2. Монтаж на полусферичен купол и монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на доставената апаратура;

3. Обучение на минимум трима служители от персонала на възложителя (посочени от последния) по отношение на конфигурацията и функционалностите на инсталираната апаратура, както и за работа със системите като цяло;

4. Гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, в това число осигуряване на пълна денонощна 365-дневна линия (по телефона), за да се осигури техническа поддръжка и указания за решаване за всички хардуерни и софтуерни проблеми. Линията за поддръжка трябва да бъде безплатна и без ограничения в използването за целия период на гаранционна поддръжка на доставената апаратура и електронен хардуер.

При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за посочените задължения, които са в сила в Република България и относими към услугите, които са част от изпълнението на съпътстващите доставките дейности, предмет на поръчката, както следва:

1) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

тел.: - 070018700;

интернет адрес: http://www.nra.bg/.

2) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

централна сграда – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22; втора сграда – гр. София, ул. Уилям Гладстон № 67;

тел.: 02/9406000;

интернет адрес: https://www.moew.government.bg/.

3) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

3.1) Министерство на труда и социалната политика:

гр. София, ул. Триадица № 2;

тел.: 02/8119443;

интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/.

3.2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 3;

070017670 - национален телефон;

080014008 - телефон за трудови злополуки;

интернет адрес: http://www.gli.government.bg/.

3.3) Агенция по заетостта:

гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 3;

тел,: 02/9808719;

интернет адрес: https://www.az.government.bg/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Параметрите, подлежащи на допълнителна оценка - отнасят се до основните компоненти куполен екран (15 т.), проектори (19 т.), мрежа от компютри (4 т.) и софтуер за управление на планетариум (9 т.) / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 775 975.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 215
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект BG16RFOP001-1.022-0005-С01 „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-123/30.12.2020 г., по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Допълнителна информация

Посочената продължителност в раздел II.2.7) обхваща само максималния период за изпълнение на дейностите по доставка (до 180 дни), монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване (до 30 дни) и обучение на персонала на възложителя (до 5 дни), като не обхваща останалите периоди за приемане на изпълнената работа, отстраняване на несъответствия и т.н.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника, включително за вписване в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

Деклариране: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.1 б (поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за извършените през референтния период доставки от посочения вид с посочване на сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти.

Доказване: В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с копия от документи, които доказват извършената доставка.

Забележка: Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението /когато е приложимо/.

В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Съгласно чл. 67, ал. 8 ЗОП възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки на ЕС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

Под дейности с предмет сходен с този на поръчката следва да се разбира:

a) изпълнена минимум една дейност за доставка и монтаж на проекционна повърхност за купол или еквивалентна конструкция, както и

б) изпълнена минимум една дейност за доставка и инсталиране на апаратура/оборудване, предназначени за използване на проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение информационно-комуникационни системи и съоръжения.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /словом: две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 30 % /словом: тридесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, сам избира формата на гаранциите.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/03/2023
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Председателят на комисията по чл.103 от ЗОП и чл.51, ал.1 от ППЗОП декриптира получените чрез платформата оферти, след което в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.

За участника не трябва да са налице обстоятелствата:

1) По чл.54, ал.1 от ЗОП.

2) По чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен).

3) По чл.107, т.4 от ЗОП.

4) По чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ (освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

5) По чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Забележка: При подаване на заявлението за участие информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.

Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора, както и в случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП.

2. Надграждащите параметри, подлежащи на допълнителна оценка по отношение на всеки от отделните компоненти - полусферичен купол, проектори, мрежата от компютри и софтуер за управление на планетариум, които са част от качествения показател "Параметрите, подлежащи на допълнителна оценка" са подробно описани в методиката за оценка на офертите, като поради ограничения брой знаци не могат да бъдат описани в цялост в настоящото обявление.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023