Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68957-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Cluj-Napoca: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2023/S 025-068957

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA
Nationale Identifikationsnummer: RO42066043
Postanschrift: Strada: Vanatorului, nr. 17
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400213
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sorin Pop
E-Mail: sorin.pop1@dast.rowater.ro
Telefon: +40 264433028
Fax: +40 264433026
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rowater.ro/dasomes
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162095
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Gospodarirea Apelor
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Asigurarea atenuarii si tranzitarii in siguranta a volumelor de viitura pe raul Crasna, aval de acumularea Varsolt , judetul Satu Mare ”Servicii de proiectare (fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic și Caiete de sarcini), precum și asistență tehnică din partea Prestatorului pe durata execuției lucrărilor

Referenznummer der Bekanntmachung: 42066043/2022/2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de proiectare (fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic și Caiete de sarcini), precum și asistență tehnică din partea Prestatorului pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul „Asigurarea atenuarii si tranzitarii in siguranta a volumelor de viitura pe raul Crasna, aval de acumularea Varsolt , judetul Satu Mare” conform documentatiei de atribuire.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatilor suplimentare, in a 12-a zi inaintea datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 777 310.93 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
71354300 Katastervermessung
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO115 Satu Mare
Hauptort der Ausführung:

raul Crasna, aval de acumularea Varsolt , judetul Satu Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de proiectare (fazele D.A.L.I, Proiect Tehnic și Caiete de sarcini), precum și asistență tehnică din partea Prestatorului pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul: „ Asigurarea atenuarii si tranzitarii in siguranta a volumelor de viitura pe raul Crasna, aval de acumularea Varsolt , judetul Satu Mare ”

Prestatorul are obligația de a realiza activitățile din prezentul contract cu respectarea următoarelor etape:

ETAPA a I-a:

- Elaborare DALI conform cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de sarcini, Intocmire studii de specialitate (studii topografice, măsurători batimetrice, studii geotehnice/hidrogeologice/geofizice (dupa caz), studii hidrologice, calcule hidraulice, alte studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei

- Intocmire documentatii necesare pentru obtinerea Certificatului de urbanism , a documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de sarcini.

- Intocmirea documentatiilor necesare in cadrul procedurii de mediu EA, EIM si obtinerea acordului de mediu, Studiul de evaluare a impactului investitiei asupra corpului de apa (SEICA), Documentatii pentru declararea corpului de apa si Documentatii pentru declararea zonelor Natura 2000

- Intocmirea documentaţiei tehnice necesară pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor

ETAPA a II-a

Această etapă se va presta NUMAI după analiza la nivelul A.N. Apele Române și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a DALI elaborate si prioritizarea acestora:

- Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire - P.A.C.

- Elaborarea Proiectului de Organizare a Executiei Lucrarilor - P.O.E., Elaborarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de execuție.

Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici

ETAPA a III-a

- Asigurarea in perioada de execuţie a lucrărilor a serviciilor de asistenţă tehnică în vederea soluționării unor situații neprevăzute prin proiect (având în vedere natura proiectului – reabilitări ale construcțiilor existente) sau adaptări ale soluțiilor proiectate la situația din teren.

- Intocmirea documentatiei care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Tehnic 2.1 Experiența experților-cheie: Subfactor 4: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului EXPERT ECHIPAMENTE HIDROMECANICE ACȚIONARI ȘI AUTOMATIZARI / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Tehnic 2.1 Experiența experților-cheie: Subfactor 3: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului: INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Tehnic 2.1 Experiența experților-cheie: Subfactor 2: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului - EXPERT MEDIU / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: 2.2 Propunere tehnica: Subfactor 4: Atributiile membrilor echipei in realizarea activitatilor contractului precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Tehnic 2.1 Experiența experților-cheie: Subfactor 1: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului – ȘEF/MANAGER DE PROIECT / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2 Propunere tehnica: Subfactor 3: Resursele (umane si materiale) si rezultatele corespunzatoare fiecarei activitati / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 2.2 Propunere tehnica:Subfactor 2: Planul de lucru / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 2.2 Propunere tehnica:Subfactor 1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului / Gewichtung: 11
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bugetul de stat si alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație, conform programului de investiții publice aprobate potrivit legii

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016;( se va depune o data cu DUAE)

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire:

Stefan Rus – Director, Aurel Filip – Director economic, Alexandru-Szilard Fekete – Director tehnic, Victor Sintu – Sef birou UIP, Alina Bogdan –sef birou Achizitii, Flaviu Radu – inginer UIP, Mircea Matei – inginer UIP, Adrian Bexa-sef serviciu Exploatare Tudor Pisculidis – sef birou UCC, Mihaela Sidau-inginer FSTUICI, Raluca Drule – sef birou Financiar, Sorin Pop - economist birou Achizitii, Armand Noll - consilier juridic, Nicoleta Raileanu - consilier juridic, Simona Balan – hidr. birou UIP, Madalina Bele –sef birou Contabilitate, Simona Radu - Control financiar preventiv.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cuinformatiile cuprinse în DUAE vor fi:

1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 1 din sectiunea “Modele de formulare”) – se va depune o data cu DUAE

2. Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”

3. Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, vafi prezentat în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru sediul principal, Operatorii economici vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii.

Pentru eventualele puncte de lucru/sedii secundare Operatorii economici vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la Bugetul general consolidat datorate.

Certificatele fiscale vor trebui sa sa fie valabile la data prezentarii.

4. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Documentele mai sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala.

Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv distinct pentru fiecare asociat, subcontractant si/sau tert sustinator) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.

Se va depune, odata cu DUAE, Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016;

In cazul in care ofertantul/candidatul demonstraza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara, ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu Angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator (i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatul.

In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE, include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat Acordul de subcontractare.

Nota : Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Completarea DUAE de catre opertorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

I. Pentru persoane juridice romane:

Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul isi are sediul, privind datele de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); etc..– original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”;

II. Pentru persoane juridice straine:

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a livra produsele solicitate; administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social;filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii;

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;

NOTA: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.

Nota 1: Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati si subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie specificaMedia cifrei de afaceri anuale in domeniul obiectului contractului de achizitie publica, a ofertantului din ultimii trei ani (2021, 2020, 2019) trebuie sa fie cel putin egala cu suma de: 2800000.00 lei fara TVA.Se vor prezenta situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2021, 2020 si 2019 din care sa rezulte indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei in original/copie cu mentiunea „ conform cu originalul” lizibile cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata.In cazul in care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerinta minima privind cifra de afaceri poate fi indeplinita de toti membrii asocierii, respectiv indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, toti membrii asocierii raspund in mod solidar pentru executarea contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator)In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta, documente relevante aferente anilor 2021, 2020 si 2019: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul” si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana (daca este cazul).Initial se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, relevante, sa fie prezentate ulterior, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa intocmirea clasamentului intermediar si la solicitarea Autoritatii contractante.Avand in vedere Notificarea nr 256/2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia), acordul de asociere.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOperatorii economici participanti la procedura trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor, au dus la bun sfarsit activitati/servicii similare obiectului contractului, respectiv servicii de proiectare in domeniul constructiilor hidrotehnice in cuantum total (sau in valoare cumulata) de minim 2770000.00 lei fara TVA.Serviciile pot fi prestate la nivelul a mininim un contract si maxim 5 contracte.Prin servicii duse la bun sfarsit se va intelege servicii receptionate total/partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent. Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anuntul de participare. Astfel, in concordanta cu prevederile art. 13 alin (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, in cazul in care se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare.

Diplome de studii si calificari profesionaleCertificat de atestare pentru pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor

Proportia de subcontractareIn cazul in care ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE impreuna cu anagajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatulInformatii privind asocierea - Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.Atentionare :În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea unui sistem Sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.Ofertantii vor prezenta dovada implementarii Sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001 sau un document echivalent pentru activitatea principala (activitatea de proiectare ) ce face obiectul procedurii de atribuire. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului calitatii pentru activitat in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principale ce fac obiectul contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte: durata prestarii serviciilor, tipul acestora, valoarea in lei fara TVA; modalitatea in care acestea au fost prestate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (fără TVA), valoarea serviciilor similare, beneficiarul, La solicitarea AC, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor declarate in DUAE. Respectivele documente emise si contrasemnate de beneficiari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati, valoarea serviciilor similare, perioada si locul prestarii acestora. Ca si conditie, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele prezentate, vor avea numar de inregistrare, stampila, functia si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este Autoritatea contractanta si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie a subcontractat executia unei parti din acesta. Astfel, documentele pentru subcontractant vor fi emise sau contrasemnate de AC, aceasta fiind beneficiarul serviciilor prestate. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul initial, conform prevederilor Art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016.Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila semnate cu Semnatura electronica EXTINSA.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila insotite de traducere autorizata in limba romana.Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin.1 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va prezenta Certificatul de atestare care trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întocmirea și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, eliberat in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, ORDIN nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.Se acceptă și certificate de atestate emise în baza legislatiei anterioare Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 și a OMM aflate in perioada de valabilitate

Completare DUAE in conformitate cu art 193 (1) din legea 98/2016; Se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare; documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului aflat pe primul loc in clasament in urma evaluarii.In cazul in care ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE impreuna cu anagajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatul. Informatii privind asocierea - Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.Atentionare :În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere

Completare DUAE in conformitate cu art 193 (1) din legea 98/2016; Inainte de atribuirea contractului AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de tribuire , sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se va prezenta un certificat emis de un organism independent care sa ateste ca ofertantul are implementat si mentine , conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatea/activitatile principale ce fac obiectul contractuluiIn cazul unei asocieri, acesta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o indeplineste. Documentele emise intr-o alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de traduceri autorizate in limba romana.Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru activitatile pe care urmeaza a le desfasura in cadrul contractului.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Departajarea ofertelor: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala si standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului invocand sustinerea unui tert, sau in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile cu privire la subcontractanti sau la tertii care asigura sustinerea.

Clauza suspensiva: În cazul în care, indiferent de motive, autoritatea contractantă nu dispune de suficiente fonduri si obtinerea acestora nu se realizeaza pana la data expirarii termenului de valabilitate a ofertei (180 zile de la data limita de depunere a ofertelor) Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA – Compartimentul juridic
Postanschrift: STR. VANATORULUI NR. 17
Ort: Cluj Napoca
Postleitzahl: 400213
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@dast.rowater.ro
Telefon: +40 264433028
Fax: +40 264433026
Internet-Adresse: www.rowater.ro/dasomes
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023