Услуги - 68967-2017

23/02/2017    S38

България-Мездра: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 038-068967

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://mezdra.bg/?page_id=4693
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mezdra.bg/?page_id=17440
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оценка за съответствие на раб. проекти и упражняване на стр. надзор върху СМР Проект BG16RFOP001-2.001-0108 Подобряване на енерг. ефективност в многофам. и 1 еднофамилна жилищни сгради в гр. Мездра.

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект. Всички становища на експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в 1 Комплексен доклад, в рамките на който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината и издаване на разрешение за строеж.

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор в задължителния обхват съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 678.32 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 4
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Мездра, ул. „Косматица“ № 18; ул. „Бузлуджа“ № 13; ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 58; ул. „Шипка“ № 11; ул. „Мургаш“ № 10

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
71324000 Услуги по оценка на състояние
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включва 5 сгради в гр. Мездра с административни адреси: ул. „Косматица“ № 18; ул. „Бузлуджа“ № 13; ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 58; ул. „Шипка“ № 11; ул. „Мургаш“ № 10 и обща разгъната застроена площ 1 341,89 кв. м.

Оценката за съответствие за всяка от сградите включва: Изготвяне на комплексен доклад на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, в т.ч. оценка за съответствието съгласно чл. 142. ал. 10 от ЗУТ на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“ и оценка за съответствие на част енергийна ефективност — икономия на енергия и топлосъхранение. Съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон. Резултатът от оценката за съответствие, отразен в комплексния доклад, следва да бъде заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите и предложение за одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж.

Строителният надзор за всяка от сградите се упражнява в следния задължителен обхват: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти; контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; правилно изпълнение на строително — монтажните работи; годност на строежа за въвеждане в експлоатация; Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

Консултантът изготвя и съхранява пълно досие на всяка от сградите, което се предава по опис на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 958.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и 1 еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Мездра, ул. „Димитър Благоев“ № 14; ул. „Стара планина“ № 1; ул. „Димитър Благоев“ № 11; ул. „Ал. Стамболийски“ № 60; ул. „Димитър Благоев“ № 7

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
71324000 Услуги по оценка на състояние
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включва 5 сгради в гр. Мездра с административни адреси: ул. „Димитър Благоев“ № 14; ул. „Стара планина“ № 1; ул. „Димитър Благоев“ № 11; ул. „Ал. Стамболийски“ № 60; ул. „Димитър Благоев“ № 7 и обща разгъната застроена площ 1 167,56 кв. м.

Оценката за съответствие за всяка от сградите включва: Изготвяне на комплексен доклад на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, в т.ч. оценка за съответствието съгласно чл. 142. ал. 10 от ЗУТ на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“ и оценка за съответствие на част енергийна ефективност — икономия на енергия и топлосъхранение. Съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон. Резултатът от оценката за съответствие, отразен в комплексния доклад, следва да бъде заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите и предложение за одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж.

Строителният надзор за всяка от сградите се упражнява в следния задължителен обхват: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти; контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; правилно изпълнение на строително — монтажните работи; годност на строежа за въвеждане в експлоатация; Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

Консултантът изготвя и съхранява пълно досие на всяка от сградите, което се предава по опис на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 795.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и 1 еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Мездра, ул. „Никола Вапцаров“ № 9; ул. „Витоша“ № 28; ул. „Георги Димитров“ № 49; ул. „Витоша“ № 7, 7А; ул. „Арда“ № 7

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
71324000 Услуги по оценка на състояние
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включва 5 сгради в гр. Мездра с административни адреси: ул. „Никола Вапцаров“ № 9; ул. „Витоша“ № 28; ул. „Георги Димитров“ № 49; ул. „Витоша“ № 7, 7А; ул. „Арда“ № 7 и обща разгъната застроена площ 1 004,08 кв. м.

Оценката за съответствие за всяка от сградите включва: Изготвяне на комплексен доклад на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, в т.ч. оценка за съответствието съгласно чл. 142. ал. 10 от ЗУТ на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“ и оценка за съответствие на част енергийна ефективност — икономия на енергия и топлосъхранение. Съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон. Резултатът от оценката за съответствие, отразен в комплексния доклад, следва да бъде заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите и предложение за одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж.

Строителният надзор за всяка от сградите се упражнява в следния задължителен обхват: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти; контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; правилно изпълнение на строително — монтажните работи; годност на строежа за въвеждане в експлоатация; Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

Консултантът изготвя и съхранява пълно досие на всяка от сградите, което се предава по опис на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 703.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и 1 еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“.
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Мездра, ул. „Дружба“ № 7; ул. „Цанко Церковски“ № 8А; ул. „Янко Сакъзов“ № 31; ул. „Лещака“ № 6; ул. „Янко Сакъзов“ № 25

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
71324000 Услуги по оценка на състояние
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включва 5 сгради в гр. Мездра с административни адреси: ул. „Дружба“ № 7; ул. „Цанко Церковски“ № 8А; ул. „Янко Сакъзов“ № 31; ул. „Лещака“ № 6; ул. „Янко Сакъзов“ № 25 и обща разгъната застроена площ 1 081,60 кв. м.

Оценката за съответствие за всяка от сградите включва: Изготвяне на комплексен доклад на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, в т.ч. оценка за съответствието съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект от физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“ и оценка за съответствие на част енергийна ефективност — икономия на енергия и топлосъхранение. Съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон. Резултатът от оценката за съответствие, отразен в комплексния доклад, следва да бъде заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите и предложение за одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж.

Строителният надзор за всяка от сградите се упражнява в следния задължителен обхват: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти; контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; правилно изпълнение на строително — монтажните работи; годност на строежа за въвеждане в експлоатация; Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

Консултантът изготвя и съхранява пълно досие на всяка от сградите, което се предава по опис на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 222.32 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и 1 еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 година) или или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-0220-25 от 3.12.2012 година за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалент за чуждестранни участници.

2. За изготвянето на оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на работните проекти, Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в Част IV: Критерии за подбор — А: Годност от ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация само в Част IV: Критерии за подбор — Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Застраховката „Професионална отговорност“ да е с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, предмет на поръчката (Четвърта категория).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/03/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Мездра на адрес, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала на четвърти етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Във връзка с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, тъй като критериите за подбор по всички обособени позиции са еднакви, възложителят допуска представяне само на 1 комплект документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 — 3 от ППЗОП. В ЕЕДОП — Част II: Информация за икономическия оператор, буква А, в полето Обособени позиции се попълват всички обособени позиции, за които се отнася офертата.

Отстраняване от участие: 1. Комисията предлага за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 от ЗОП; 2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; 3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП; 5. Участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/02/2017