Služby - 68975-2020

12/02/2020    S30

Belgicko-Brusel: Technická podpora rozvoja a vykonávania politiky RES – zjednodušenie povolení a administratívnych postupov pre zariadenia RES

2020/S 030-068975

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 023-050149)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy
Poštová adresa: Rue Demot 24-26
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ENER-Tender-2019-479@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technická podpora rozvoja a vykonávania politiky RES – zjednodušenie povolení a administratívnych postupov pre zariadenia RES

Referenčné číslo: ENER/C1/2019-479
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je vytvorenie základu na zlepšenie všetkých postupov týkajúcich sa procesu udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/02/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 023-050149

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 15/03/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 16/03/2020
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: