TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68976-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Eberswalde: Bussen voor openbaar vervoer

2018/S 031-068976

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Barnimer Busgesellschaft mbH
Poratzstr. 68
Contactpunt(en): Barnimer Busgesellschaft mbH, Poratzstr. 68, 16225 Eberswalde
Ter attentie van: R. Müller
16225 Eberswalde
Duitsland
Telefoon: +49 333452-251
E-mail: r.mueller@bbg-eberswalde.de
Fax: +49 333452-298

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bbg-eberswalde.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34121100

Beschrijving
Bussen voor openbaar vervoer.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.3.2018
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.3.2018 - 10:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.