Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69021-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Internetdienste

2023/S 025-069021

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. KRIChIM No. 1
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659214
Fax: +359 29659165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/5626
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/265804
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/265804
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72400000 Internetdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“.

В предмета на поръчката се включва изграждане и поддръжка за срока на договора на единна комуникационна среда, която да осигури информационна свързаност между всички подразделения/структури на НЗОК на територията на страната, независимо от тяхното разположение и ще предостави гарантиран достъп до Интернет в НЗОК.

Предоставяните услуги по достъп до Интернет за нуждите на Националната здравноосигурителна каса и изграждането и поддържането на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК, следва да отговарят на параметри и изисквания, описани подробно в Приложение № 1 – Технически изисквания и спецификации, неразделна част от документацията на поръчката.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 330 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Услугите по предмета на поръчк. следва да се извършв. в Основен център за данни на НЗОК,намиращ се на ул."Лъчезар Станчев" №11,както и на адресите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК,и 71 офиси,съгласно списък.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмета на настоящата обществена поръчка е: „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“.

Изпълнението на поръчката включва следните дейности:

1. Доставка на Интернет капацитет в Основен център за данни на НЗОК.

1.1. Български Интернет трафик – 500 Мbps.

1.2. Международен Интернет трафик – 100 Мbps.

2. Подсигуряване на резервна връзка между Основен център за данни на НЗОК и комуникационният център на доставчика в гр. София и осигуряване на механизъм за временно превключване към нея при отпадане на връзката по основното трасе.

3. Изграждане на Виртуална частна мрежа (ВЧМ) между:

3.1. 26 РЗОК в областните градове на страната и Основен център за данни на НЗОК с капацитет на каналите, съгласно Приложение № 3 към документацията на поръчката;

3.2. РЗОК - София град, РЗОК – София област и Основен център за данни на НЗОК с капацитет на канала съгласно Приложение № 3 към документацията на поръчката;

4. Изграждане на Виртуална частна мрежа (ВЧМ) между:

4.1. 66 офиса на РЗОК по приложен списък и Основен център за данни на НЗОК с терминиране в съответните РЗОК, на които йерархично се подчиняват и с капацитет на каналите от по 80 Mbps;

4.2. 5 офиса на РЗОК – София град в гр. София по приложен списък и Основен център за данни на НЗОК с терминиране в РЗОК – София град, на който йерархично се подчиняват и с капацитет на каналите от по 80 Mbps;

5. Осигуряване на самостоятелни канали за трафик на данни с капацитети от по 8Мbps всеки за нуждите на Интегрираната информационна система на НЗОК, като тези канали следва да бъдат включени във Виртуалната частна мрежа между 28 РЗОК, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК и да бъдат част от капацитетите на каналите, посочени в т. 4 по-горе.

6. Предоставяне на достъп до система за онлайн 24/7/365 наблюдение и поддръжка на мрежата на НЗОК.

7. Осъществяване на поддръжка на предоставената свързаност за срока на изпълнение на поръчката.

8. Изпълнителят следва да разполага с техническа поддръжка 7x24x365, helpdesk (дежурство за помощ), работеща ticket (съобщение за проблеми) система и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

9. Изпълнителят следва да е регистриран от RIPE LIR (със собствена автономна система и адресно пространство).

10. Изпълнителят следва да поддържа динамична маршрутизация (BGP4 протокол) по външните и вътрешните си канали.

11. Изпълнителят следва да притежава поне два независими наземни двупосочни международни канала за достъп до Интернет, опериращи автономно, с общ сумарен симетричен капацитет минимум 10Gbps.

12. В техническите предложения участниците трябва да предложат Споразумение за ниво на техническо обслужване (Service Level Agreement - SLА) по отношение на предлаганата услуга, в съответствие с т. 3.1 от раздел III на Техническите изисквания и спецификации.

13. Срокове за предоставяне на услугите:

13.1 Срок за предоставяне на подробно описание на процедурите по стартиране на услугата във всеки град и график за съгласуване с НЗОК за изпълнение - до 1 /един/ работен ден след подписване на договора.

13.2. Срок за изграждане и тестване на преносната среда до 2 /два/ работни дни от датата на съгласуване на графика по т. 13.1.

13.3. Срок за пускане в експлоатация на услугите във всички обекти - 3 /три/ работни дни след подписване на договора.

13.4. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на услугите във всички обекти на НЗОК по т. 13.3.

14. При подписване на приемо-предавателен протокол за приемане в експлоатация от НЗОК на ВЧМ, изпълнителят предава на НЗОК логическите схеми на изградената ВЧМ и карта на трасетата.

15. Подробно описание на изискванията и условията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническите изисквания и спецификации - Приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 330 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Прогнозната стойност по т. II.2.6) е максимално допустимата стойност на поръчката.Участниците следва да оферират общи цени в рамките на посочената прогнозна стойност. Участник, в чиято оферта е предложена обща цена,която надхвърля посочената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата

2. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца плюс 3 дни, от датата на скл. на договор.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителя не поставя изисквания

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителя не поставя изисквания

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. За удостоверяване съответствието си с изискването да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, участниците попълват част IV, буква Г в ЕЕДОП, където представят информация относно прилагането на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

3. Участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от Възложителя критерии за подбор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОП, като представя валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

4. Сертификатът по т. 3 се представя и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

5. Сертификатът по т. 3 следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.

6. Възложителят приема еквивалентни сертификати по посочения стандарт, издадени от органи, установени в други държави членки.

7. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в съответствие с посочения стандарт, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

8. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на

договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се

представя в една от формите:

- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната

здравноосигурителна каса, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни от крайния срок на

договоракато при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка,

потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция, следва да

съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане

на Възложителя;

................ ПРОДЪЛЖАВА в поле VI.3 "Допълнителна информация"

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 245-708007
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията, в публичната преписка на поръчката

автоматично се визуализират наименованията, съответно имената на участниците, включително участниците в

обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

-парична сума,преведена по банкова сметка на НЗОК–БНБ Централно управление,IBAN:BG80 BNBG 9661 3300 1100 03,BIC код на БНБ ЦУ:BNBGBGSD;

-застрахователна полица за застраховка,която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на

отговорността на изпълнителя,със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след крайния срок на

договора,като при необходимост срокът на валидност на застраховката се удължава или се издава нова.

Възложит. следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.Застрахов. следва да

покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на

изпълнителя по друг договорa.

1.1.Когато избраният изпълнит. е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може

да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.2.При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва

предмета на договора, за която е представена гаранцията.Условията, при които гаранцията за изпълнение се

задържа или освобождава, се уреждат с договора за обществената поръчка.Възложит. освобождава гаранцията

за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

1.3.Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със

сключения между Възложит. и Изпълнит. договор в рамките на проведената обществена поръчка.

1.4.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнит. участник

да представи гаранция за изпълнение.

2.Възложит. ще отстранява от участие участник:

-за когото са налице освен основанията по чл.54,ал.1 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1 и т.3-5 и чл.107 от ЗОП;

-когато се установи,че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или

контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл.4 от Закона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

-когато участник е свързано лице по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата;

-когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;

-когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) №2022/576 на Съвета от

08.04.22 г. за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на

Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

3.Възложителят запазва възможността за промяна в населено място или физически адрес на структурите, посочени в Приложение №3 към документацията. В този случай,Възложителят уведомява Изпълнителя,като последния следва да предостави услугите на новия адрес, в който е установена съответната структура не по-късно от пет работни дни, считано от датата на уведомяването.

4. Изпълнителят ежемесечно предоставя статистики по спазването на параметрите по точки 2.1.5,2.1.6,2.3.1.8 и 2.4.5 от раздел III на Техническите изисквания и спецификации.

5. Списъкът на вътрешната IP адресация на НЗОК ще бъде предоставена на Изпълнителя при сключване на договора.

6. Участниците следва да прилагат система за информационна сигурност по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен.

7. Участниците следва да прилагат система за управление на електронните услуги по стандарт БДС EN/IEC ISO 20000-1 или еквивалентен.

8. За доказване на изискванията по т. 6 и т. 7, към техническото предложение участниците следва да приложат сертификати по посочените стандарти или еквивалентни.

9. Всички останали условия и изисквания са посочени в документацията на поръчката и приложенията към нея.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност,

включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни

изисквания в обявлението, документацията, или всеки друг документ свързан с процедурата, от вдяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023