Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69033-2023

Submission deadline has been amended by:  131131-2023
03/02/2023    S25

Rumänien-Deva: Elektrobusse

2023/S 025-069033

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL HUNEDOARA
Nationale Identifikationsnummer: 4374474
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 28
Ort: Deva
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 330025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ciprian Rachita
E-Mail: achizitii@cjhunedoara.ro
Telefon: +40 25411350
Fax: +40 254226200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjhunedoara.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162130
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1 – Autobuze electrice şi staţii de încărcare autobuze electrice din cadrul:,,Autobuze electrice şi staţii de încărcare autobuze electrice, sistem ITS’’ în cadrul proiectelor:,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 1, cod SMIS 122119, respectiv: Componenta 2, cod SMIS 122120

Referenznummer der Bekanntmachung: 4374474_2023_PAAPD1396467
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

LOT 1 – Autobuze electrice şi staţii de încărcare autobuze electrice din cadrul:

,,Autobuze electrice şi staţii de încărcare autobuze electrice, sistem ITS’’ în cadrul proiectelor

,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 1, cod SMIS 122119, respectiv:

,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 2, cod SMIS 122120

NOTA: Numarul de zile inainte de termenul-limita pentru primirea Ofertelor pana cand Ofertantii pot solicita clarificari: 18 zile. Numarul de zile calendaristice inaintea termenului limita de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 20 si 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 55 781 187.46 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

Judetul Hunedoara - Valea Jiului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOT 1 – Autobuze electrice şi staţii de încărcare autobuze electrice

,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 1, cod SMIS 122119 - se vor achizitiona 8 autobuze electrice, 4 Statii de incarcare lenta, 10 Statii de Incarcare rapida şi Echipament controlori autobuze.

,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 2, cod SMIS 122120 - se vor achizitiona 18 autobuze electrice, 20 de Statii de incarcare lenta şi 6 Statii de Incarcare rapida.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garantie extinsa / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 1, cod SMIS 122119, respectiv: ,,Linia verde de autobuze electrice intre Petrila – Petrosani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului’’ – Componenta 2, cod SMIS 122120

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul Operational Regional

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerințe referitoare la motivele de excludere

Ofer terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

A. Motive de excludere referitoare la condamnări penale

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016, , privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți sustinatori și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt: - cazierul judiciar al op ec și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (1) și art. 171 din Legea 98/2016 ; - alte documente edificatoare

B. Motive de excludere legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1), operatorul economic nu este exclus din procedură, în condițiile descrise la art. 165 alin. (2) și art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți sustinatori și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: - certificate constatatoare, privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii; - după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (2) și art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016 ; - alte documente edificatoare.

Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

In cazul în care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute mai sus.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

C. Motive de excludere legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 167 alin. (1), operatorul economic nu este exclus din procedură, în condițiile descrise la art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016..

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

1. Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți sustinatori și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

- după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) și art.171 din Legea 98/2016 ;

- alte documente edificatoare, după caz;

2. Declaratie privind conflictul de interese (neîncadrare in situațiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice) - Formular nr 4. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

In vederea evitarii conflictului de interese, informam ofertantii ca persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Laurentiu Nistor – Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Ion Badin – Vicepresedinte, Alin Adam Tamba – Vicepresedinte, Avram Costel - Administrator public, Dan Daniel - Secretar General al Judetului, Prodan Dubestean Adina – Director executiv, Birsoan Mariana Daniela - Sef serviciu, Lorita Babut – Sef serviciu.

Membrii UIP: Rachita Ciprian, Kollmann Erika, Dan Daniela Ioana, Meda Mariana, Anca Adriana, Goanta Lia, Ghilea George Anton, Davidescu Mircea, Popa Cristian, Boldor Alin Virgil, Lazar Roxana Andreea, Haulica Bogdan Marius, Peter Anton, Iacob Andrei, Lucan Calin, Mates Cecilia.

Consilierii judeteni: Arion Viorel, Balanesc Doinita Maria, Barea Vasile, Bogdan Sever, Chis Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghidusi Ion, Iovanescu Alin Cosmin, Ivanisi Maria, Logofatu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Opritescu Adrian, Parvuta Gabriel Ionut, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuta Elena, Span Ioan, Staier Ioan Dumitru, Stefanie Maria, Zvinca Adrian.

Operatorii economici care depun ofertă, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv subcontractanţi şi/sau terţi susţinători, dacă este cazul) cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele relevante echivalente, emise de autoritățile competente din tara in care își are sediul operatorul economic, care sa dovedească o forma de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) trebuie sa fie în valoare de cel putin 50.000.000 lei. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2020, 2021, 2022).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ofertanti asociati/terti sustinatori) cu informatiile solicitate de autoritatea contractanta. In cazul în care se demonstreaza indeplinirea cerintei invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, ofertantul va completa DUAE in care se vor include informatiile cu privire la terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si Angajamentul ferm al tertului sustinator din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul /tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. La DUAE completat de catre ofertantii asociati se va anexa Acordul de asociere, si Imputernicire.Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, si pot fi: bilanturi contabile sau extrase de bilant, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in valoare cumulata de minim 50.000.000 lei fara TVA, la nivelul unuia sau maxim 3 contracte ce au avut ca obiect furnizare de autovehicule de transport public de personae.Prin sintagma "produse similare” se va intelege autovehicule de transport public de persoane (noi).

Proportia de subcontractareSe va prezenta o Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (dupa caz). Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractanti.Se vor prezenta datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In cazul unei asocieri, dovada furnizarii de produse similare in cuantumul solicitat va fi indeplinita prin cumul.Ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii îndeplinite in cadrul asocierii, precum si contravaloarea produselor furnizate de acesta. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate, insotit de Acordul de asociere si anexa.In cazul unei terte sustineri, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum si DUAE completat de terțul/terții susținători cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordat, impreuna cu Angajament terț susținător si documente anexe la angajament., transmise de terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligatiilor de susținere asumate prin angajament.Conform art 48 din HG 395/2016 subcontractantii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea Contractanta va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinator nu este declarat subcontractant.Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prin care sa se dovedeasca ca produsele au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculata de la data limita de depunere a ofertelor (tinand cont de art 8 alineat 3) din Instructiunea ANAP nr 2/2017) .Din documentul/documentele de receptie trebuie sa reiasa minim urmatoarele informatii:- beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada si locul livrarii;

Se va completa DUAE care va include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si ponderea de subcontractare.Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Odata cu depunerea formularului DUAE ofertantul va prezenta si acordul de subcontractare. Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractul/ contractele incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Ofertantii vor prezenta „Declaratia de consimtamant” (formular anexat) privind procesarea datelor cu caracter personal.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire si raspunsurile la acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Solicitări de clarificare/Intrebări” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e- licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr. 98/2016 precum și cele de la art. 103 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea „Solicitări de clarificare/Intrebări”).

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Solicitări de clarificare/Intrebări”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

În conformitate cu prevederile art.139, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modicările și completările ulterioare, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica".

Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi depuse doar cu traducere autorizata in limba romana.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr.101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Achizitii Publice
Postanschrift: 1 Decembrie 1918, nr. 28
Ort: Deva
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.cjhunedoara.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023