TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 69034-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Verkeersbewakingsuitrusting

2018/S 031-069034

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
Noorwegen
Contactpersoon: Leif Oddbjørn Møller
Telefoon: +41 628047
E-mail: leif.moller@vegvesen.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vegvesen.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204442&B=VEGVESEN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204442&B=VEGVESEN
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobile traffic registration equipment for auto registration

Referentienummer: 18/23021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34970000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The competition concerns a framework agreement for the procurement of registration equipment for road traffic. The equipment shall be used for periodical auto registrations on 2-lane roads. It is important that the equipment can be operated and installed by 1 person.

The traffic registration equipment shall register vehicles using the roads and storage data thereof, such as data of the individual vehicles internally on the unit The received data is submitted to the supplier's back system and submitted to the Norwegian Public Roads Administration's system through an API.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30144300
30200000
30210000
30230000
31680000
31682200
31682210
31710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The competition concerns a framework agreement for the procurement of registration equipment for road traffic. The equipment shall be used for periodical auto registrations on 2-lane roads. It is important that the equipment can be operated and installed by 1 person.

The traffic registration equipment shall register vehicles using the roads and storage data thereof, such as data of the individual vehicles internally on the unit The received data is submitted to the supplier's back system and submitted to the Norwegian Public Roads Administration's system through an API.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Quality / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

After the initial evaluation of received tenders, the 4 most qualified tenderers will be invited to submit a revised tender.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

ESPD, tax certificate, company registration certificate.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have the financial capacity to implement the contract.

The contracting authority will obtain a credit rating from Experian. In order to be qualified tenderers must be assessed as credit worthy from a point score. In case of any doubts or need, the last 3 years accounts will be assessed in addition.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers shall have experience from similar contracts.

Tenderers shall confirm that they comply with this requirement when submitting their tenders.

Tenderers must present the following documentation proof if requested by the Contracting Authority.

Tenderers shall enclose a list of the most important relevant deliveries and services performed during the past 3 years, including information on the point in time, a brief description of the assignment, as well as the name of the public or private recipients.

A minimum of 3 (maximum 5) reference assignments must be described.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Statens vegvesen
bok 8142 Dep
Oslo
0033
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018