Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69059-2023

03/02/2023    S25

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-069059

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Nationale Identifikationsnummer: 531-10-00-938
Postanschrift: ul. Zakroczymska 30
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Zieliński
E-Mail: przetargi@nowydwormaz.pl
Telefon: +48 225122237
Fax: +48 225122101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.nowydwormaz.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz z PSZOK przez okres 4 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: WPI.271.1.31,2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 666 666.66 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90511300 Müllsammlung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r poz. 1579), zapisami obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DzU z 2013 r., poz. 122), Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906), oraz przepisami prawa miejscowego tzn.:

1) UCHWAŁA nr XVII/263/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2) Uchwała nr XVII/264/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowane odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Prawo opcji będzie polegało na możliwości przedłużenia terminu wykonywania zamówienia o maksymalnie 4 miesiące.

2) Zamawiający przewiduje 4 000 Mg jako maksymalną ilość odpadów przewidzianą do odbioru i zagospodarowania w ramach prawa opcji.

3) Zakres świadczenia Wykonawcy został określony w OPZ.

4) Zamawiający zastrzega, iż prawo opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

5) Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach zamówienia opcjonalnego, do świadczenia usługi określonej w OPZ według cen wskazanych w ofercie.

6) Zasady świadczenia przedmiotu umowy realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

7) W przypadku uruchomienia prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na 2 miesiące.

8) Zamawiający o konieczności skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę na piśmie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego szczegółowe informacje o zakresie świadczenia usług.

9) Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie usługi w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji.

10) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 216-620260
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz z PSZOK przez okres 4 miesięcy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z.o.o 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Partyzantów 7
Nationale Identifikationsnummer: 5311508275
Postanschrift: ul. Partyzantów 7
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
E-Mail: mariusz.prusek@mzo.nowydwormaz.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 272 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1) odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki, oraz punktu PSZOK na rzecz podwykonawcy: Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim,

2) transport odpadów do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku na rzecz podwykonawcy: Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim,

3) tworzenie raportów, sprawozdań na rzecz podwykonawcy: Miejski Zakład Oczysz

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023