TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 69064-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Technische advies- en raadgevingsdiensten

2018/S 031-069064

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
Noorwegen
Contactpersoon: Eva Orderløkken Andersen
E-mail: eva.andersen@vegvesen.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vegvesen.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204774&B=VEGVESEN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204774&B=VEGVESEN
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of deflection measurements - Eastern Region 2018

Referentienummer: 18/21008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71318000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian Public Roads Administration Eastern region (NPRA) invites for competition for procurement of deflections measurements. NPRA wants to measure deflection on the national roads and county roads network in the Eastern region (counties Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Oslo, and Østfold) in order to plan and prioritise maintenance and reinforcement measures based on the results.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
71353000
71621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO031
NUTS-code: NO02
NUTS-code: NO01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Norwegian Public Roads Administration Eastern region (NPRA) invites for competition for procurement of deflections measurements. NPRA wants to measure deflection on the national roads and county roads network in the Eastern region (counties Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Oslo, and Østfold) in order to plan and prioritise maintenance and reinforcement measures based on the results.

The measurements must be conducted using a Traffic Speed Deflectometer (TSD) and the Costumer wants deflection information for about 4,500 km of tarmacked road. TSD has been chosen as the preferred measuring equipment because it allows measurements to be taken efficiently without hindering other traffic.

The Assignment can commence after 22.5.2018 and the final start date will be agreed with the Customer.

The equipment shall be available for five weeks (25 measuring days) on site, in case the weather does not permit measurements every day.

A final measurement report shall be submitted to the Costumer after completion of the measurements. Deadline for submission of the results is 15.10.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Qualification requirement:

— the tenderer shall have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract.

Documentation requirement:

— annual account for 2016, including the Board`s annual report, income statement, balance,

— customer reserves the right to obtain its own credit rating for the tenderer.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Qualification requirement:

— the tenderer must have experience of similar assignments.

Documentation requirement:

— the tenderer must enclose a list of the most important relevant assignments and services provided over the past 3 years, including information on the value, time, a brief description of the assignment and the name of the public or private recipient.

(Maximum of 5 reference assignments).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Engels, Noors, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
Lillehammer
2605
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any complaints may be sent to the Customer's representative through KGV. In order to conduct a proper complaints procedure, the complaint should be sent to the customer at least 2 days prior to the expiry of the standstill period.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018