Dostawy - 69071-2021

10/02/2021    S28

Polska-Lublin: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2021/S 028-069071

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639976)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL314
Adres pocztowy: ul. Biernackiego 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-089
Państwo: Polska
E-mail: elzbieta.mysliwiec@janbozy.pl
Tel.: +48 817408982
Faks: +48 817408982
Adresy internetowe:
Główny adres: www.janbozy.lublin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic, odzieży jednorazowej oraz akcesoriów do ochrony indywidualnej

Numer referencyjny: DZP.3311-38/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic, odzieży jednorazowej oraz akcesoriów do ochrony indywidualnej dla potrzeb szpitala, stanowiących 3 odrębne zadania:

— zadanie nr 1 – dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych,

— zadanie nr 2 – dostawa odzieży jednorazowej,

— zadanie nr 3 – dostawa masek, fartuchów, ubrań chirurgicznych oraz osłon na buty.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i jego zakres zawiera załączniki nr 1 do SIWZ, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.

3.2. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33141000-0: jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne;

33141420-0: rękawice chirurgiczne;

33199000-1: odzież medyczna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639976

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

5. PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1. W postępowaniu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1pkt.12-22 i ust.5 pkt. 1 Pzp oraz spełniają wymagania Zamawiającego, dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, określone w pkt 5.1.5.:

5.1.1. odnośnie warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania - Zamawiający wymaga nie podlegania wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz ust. 5 pkt. 1,

5.1.2. odnośnie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.1.3. odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.1.4. odnośnie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.1.5. odnośnie warunków dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia – Zamawiający określił wymagania, odnośnie Zadań 1-3 w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto wymaga, aby:

— zaoferowany asortyment, określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, był dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz kwalifikacją Wykonawcy przedmiotu zamówienia, jako wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i dyrektywami europejskimi, jeżeli ma status wyrobu medycznego,

— zaoferowany w zadaniu nr 1 (poz. 1, 3-5), zadaniu nr 3 (poz.1,2,5,7-9) asortyment spełniał dodatkowo zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425, dla środków ochrony indywidualnej, a wszystkie użyte materiały posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w jednostkach służby zdrowia,

— w odniesieniu do pozycji asortymentowych zad. nr 1 (poz. nr 8), zad. nr 3 (poz.8 i 9) nie będących wyrobem medycznym, stosowne oświadczenie,

— oferowany przedmiot zamówienia spełniał szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów granicznych opisanych w specyfikacji przedmiotowo-kosztorysowej, określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ.

8.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa poniżej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą

Powinno być:

5. Podmioty, które mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

5.1. W postępowaniu uczestniczyć mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniają wymagania Zamawiającego, dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, określone w pkt 5.1.5:

5.1.1. odnośnie warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania – Zamawiający wymaga nie podlegania wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1,

5.1.2. odnośnie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

5.1.3. odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

5.1.4. odnośnie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

5.1.5. odnośnie warunków dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia – Zamawiający określił wymagania, odnośnie zadań 1–3 w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Ponadto wymaga, aby:

— zaoferowany asortyment, określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, był dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz kwalifikacją Wykonawcy przedmiotu zamówienia, jako wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i dyrektywami europejskimi, jeżeli ma status wyrobu medycznego,

— zaoferowany w zadaniu nr 1 (poz. 1, 3–5), zadaniu nr 3 (poz. 1, 2, 5, 7–9) asortyment spełniał dodatkowo zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425, dla środków ochrony indywidualnej, a wszystkie użyte materiały posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w jednostkach służby zdrowia,

— w odniesieniu do pozycji asortymentowych zad. nr 1 (poz. nr 8), zad. nr 3 (poz. 1, 2, 8 i 9) nie będących wyrobem medycznym, stosowne oświadczenie,

— oferowany przedmiot zamówienia spełniał szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów granicznych opisanych w specyfikacji przedmiotowo-kosztorysowej, określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ.

8.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa poniżej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: