Dienstleistungen - 690974-2022

Submission deadline has been amended by:  71890-2023
12/12/2022    S239

România-București: Servicii de elaborare de studii

2022/S 239-690974

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate
Număr naţional de înregistrare: 37423654
Adresă: Strada: Mărăcineanu Valter, cpt., nr. 1-3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010155
Țară: România
Persoană de contact: SMIS 137310 137333 SC ELROY PMCONSULTING SRL
E-mail: ananp@ananp.gov.ro
Telefon: +40 213058390
Fax: +40 213183834
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ananp.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160528
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE ELABORARE PLANURI DE MANAGEMENT SI DE INFORMARE SI PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI COD SMIS 137333

Număr de referinţă: 2/2022/37423654
II.1.2)Cod CPV principal
79311100 Servicii de elaborare de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de elaborare planuri de management si de informare si publicitate in cadrul proiectului „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0075 (incluzand rezervatiile naturale 2.721. Padurea Crujana si 2.726. Fagetul Dragomirna), ROSCI0184 (incluzand rezervatia naturala 2.727. Padurea Zamostea-Lunca), ROSCI0328 (incluzand rezervatiile naturale B8. Padurea Rososa si B9. Codrul Secular Loben), ROSCI0371, ROSCI0379, ROSCI0380, ROSCI0392, ROSPA0157” - Cod SMIS 137333.

In cadrul contractului se vor implementa urmatoarele activitati/subactivitati din cadrul proiectului:

Activitatea A1: Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare.

A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora

A.1.2.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS spatiala a impactului antropic generat in aceste arii naturale protejate

A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect, inclusiv realizarea Rapoartelor de Mediu, daca va fi cazul

A.1.9. Aprobarea Planurilor de management de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare.

Activitatea A2: Activitati de consultare, constientizare si informare.

A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare)

A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere)

A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate in proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate vizate, prin organizarea a 14 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare

A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect, prin organizarea in 14 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare

A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.5.Organizarea a 8 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor).

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 071 520.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22114300 Hărţi
30221000 Hărţi de cadastru digitale
39294100 Produse informative şi de promovare
55520000 Servicii de catering
71222200 Servicii de cartografiere a zonelor rurale
71354100 Servicii de cartografie digitală
72320000 Servicii de baze de date
72413000 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
72500000 Servicii informatice
79800000 Servicii tipografice şi servicii conexe
79810000 Servicii tipografice
79823000 Servicii de tipărire şi de livrare
79951000 Servicii de organizare de seminarii
79960000 Servicii de fotografie şi servicii conexe
90711400 Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decât cele pentru construcţii
90712400 Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale
92111250 Producţie de filme de informare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Cod NUTS: RO212 Botosani; RO215 Suceava

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In vederea atingerii obiectivelor proiectului, Prestatorul va avea de realizat in cadrul activitatii: A.1 Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare, urmatoarele subactivitati:

A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora

A.1.2.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS spatiala a impactului antropic generat in aceste arii naturale protejate

A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect, inclusiv elaborarea Rapoartelor de Mediu, daca va fi cazul,

iar pentru A.2 Activitati de consultare, constientizare si informare, urmatoareale subactivitati:

A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare)

A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere)

A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate in proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate vizate, prin organizarea a 14 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.

A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect, prin organizarea in 14 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare.

A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale siturilor Natura 2000 vizate in proiect

A.2.3.5.Organizarea a 8 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect.

Contractorul va realiza serviciile aferente contractului in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de Sarcini sunt prezentate activitatile / subactivitatile si rezultatele asteptate, respectiv cerintele minime necesare pentru indeplinirea contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei strategii proprii de derulare a activitatilor, coerenta si corelata cu celelalte sectiuni ale propunerii tehnice, precum si o planificare adecvata a executiei contractului (Pt2) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei strategii proprii de derulare a activitatilor, coerenta si corelata cu celelalte sectiuni ale propunerii tehnice, precum si o planificare adecvata a executiei contractului (Pt2) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei strategii proprii de derulare a activitatilor, coerenta si corelata cu celelalte sectiuni ale propunerii tehnice, precum si o planificare adecvata a executiei contractului (Pt2) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesionala specifica a expertilor (Pt1) / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate descrise la nivelul Caietului de sarcini, Cod SMIS 137333

II.2.14)Informații suplimentare

Finantarea proiectului este asigurata din: Contributie Uniunea Europeana si contributie publica nationala.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Avand in vedere dispozitiile art. 172, alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificari si completari, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in ceea ce priveste realizarea activitatilor economice care fac obiectul contractului.

In acest sens, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au codul CAEN similar cu obiectul achizitiei.

Modalitatea indeplinire: In cconf. cu prev. art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE direct in SEAP de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN iar activitatile autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice cu modificarile si completarile ulterioare ale operatorului economic si a Ordinului I.N.S. nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, acopera toate tipurilor de activitati / operatiuni principale necesare aducerii la indeplinire a contractului se vor prezenta la solicitarea A.C de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind lipsa datoriilor la bugetul de stat se va prezenta doar certificatul constatator pentru sediul social.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016.

4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (2^1) din Legea 98/ 2016, ofertantul clasat pe locul 1 va prezenta documentele suport mentionate mai sus actualizate si valabile la momentul solicitarii acestora de catre A.C.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere / subcontractant / tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/ subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de îndeplinire:

In conf. cu prev. art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, insotit de Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din fisierul “Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantului de pe primul loc in cadrul clasamentului intermediar in urma aplicarii criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Președinte – Vasile Carnariu; Secretar General – Ion Anghel; Director Economic, Achiziții și Administrativ - Tamara Silvia Mărgineanu

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Avand in vedere dispozitiile art. 172, alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in ceea ce priveste realizarea activitatilor economice care fac obiectul contractului.

Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au codul CAEN similar cu obiectul achizitiei autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare

Modalitatea îndeplinire : DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul), cf. art. 193 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative: certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN acopera toate tipurilor de activitati / operatiuni principale necesare aducerii la indeplinire a contractului se vor prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Doc. justif. vor fi depuse, la solicitarea Autoritatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor) dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prevederilor art. 196, alin. (2^1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

1. Pentru pers. uridice romane: se va solicita certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte: denumirea completa, sediul social si punctul / punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori / persoane imputernicite), domeniul de activitate principal / domeniile de activitate secundare autorizat(e) al(e) ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul / codurile autorizate din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale / valide la data prezentarii acestuia.

2. Pentru pers. juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic si se vor prezenta in original / copie legalizata, insotite de o traducere legal autorizata in limba romana. Si in cazul persoanelor fizice / juridice straine, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniul / domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate, iar informatiile continute in acestea trebuie sa fie reale / actuale / valide, la data prezentarii lor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat CERINȚA NR.1 : Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu cele care fac obiectul contractului (prin servicii similare intelegandu-se oricare dintre urmatoarele servicii): • Studii de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar ; • Cartografierea GIS a distributiei spatiale a speciilor si habitatelor de interes comunitar; • Studii de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici; • Studii de evaluare a impactului antropic: • Studii de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar ; • Studii de evaluare a serviciilor ecosistemice; • Studii privind speciile invazive; • Metodologii de inventariere si cartare a a speciilor si habitatelor de interes comunitar; • Protocoale de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes comunitar; • Elaborarea de Planuri de management ; • Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA) pentru Planurile de Management; • Activitati de promovare si informare pentru proiecte din domeniul biodiversitatii ; • Activitati de crestere a gradului de informare si constientizare; • Realizarea de site-uri web; • Activitati de realizare a filmelor documentare; • Activitati de organizare a dezbaterilor publice pentru Planurile de management), in valoare cumulata de minim 8.500.000,00 lei fara TVA. Valoarea contractelor invocate ca experienta similara va fi insumata fara TVA. Nota: Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei stabilita initial in anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat. Prin contracte duse la bun sfarsit se intelege: • servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui document ce poate fi prezentat in cadrul procedurii de achizitie; • servicii receptionate la sfarsitul prestarii. CERINȚA NR. 2: Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinator(i) vor asigura indeplinirea angajamentului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: • partea II ”Informatii referitoare la operatorul economic” - sectiunea A ”Informatii privind operatorul economic” si B ”Informatii privind reprezentantii operatorului economic”; • partea III ”Motive de excludere”; • partea IV ”Criteriile de selectie” - Sectiunea A ”Capacitatea de a corespunde cerintelor”; partea IV ”Criteriile de selectie” - Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala”, in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. CERINȚA 3 : In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, odata cu DUAE-ul depus de fiecare asociat se va depune si acordul de asociere, iar cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. Se vor depune in SEAP: Se va completa DUAE de catre fiecare asociat. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Proportia de subcontractare CERINȚA 4: Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. Proportia de subcontractare nu poate depasi mai mult de 50% din valoarea totala a contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, doar ofertantului situat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru calculul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, precum si ponderea sau activitatile pentru care ofertantul a fost responsabil. DUAE va fi completat in mod distinct de catre operatorul economic (ofertant unic) / fiecare membru al asocierii / subcontractanti / tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia / acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea Autoritatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor) dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prevederilor art. 196, alin (2^1) din Legea nr. 98/2016. Vor fi prezentate in acest sens: • recomandari; • procese-verbale de receptie; • facturi fiscale; • documente constatatoare. Lista nu este limitativa iar ofertantii pot prezenta orice alte documente similare relevante pentru verificarea modalitatii de indeplinire a cerintei. Respectivele certificari/ documente justificative vor trebui sa indice: • obiectul contractului / contractelor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; • beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; • valoarea serviciilor executate in perioada de referinta; • perioada, mai exact intervalul de timp (data de inceput si data de finalizare), in care s-au executat contractele. Note: 1) Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie: procese verbale de receptie / recomandari / documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. 2) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele / documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul ”insotite de traducere autorizata in limba romana”. 3) Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II ”Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D ”Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV ”Criteriile de selectie” - Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea / partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II ”Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C ”Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati”. Subcontractantii pe ale caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: • partea II ”Informatii referitoare la operatorul economic” - sectiunea A ”Informatii privind operatorul economic” si B ”Informatii privind reprezentantii operatorului economic”; • partea III ”Motive de excludere”; • partea IV ”Criteriile de selectie” - Sectiunea A ”Capacitatea de a corespunde cerintelor”; • partea IV ”Criteriile de selectie” - Sectiunea C ”Capacitatea tehnica si profesionala”, in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul / acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul / subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si procentul aferent prestatiilor. Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/01/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 13/05/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/01/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare si expertul cooptat achizitii publice

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea aferenta acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160 alin (1) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin Instructiunile pentru ofertanti.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul Pretul ofertei. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul Demonstrarea unei strategii proprii de derulare a activitatilor, coerenta si corelata cu celelalte sectiuni ale propunerii tehnice, precum si o planificare adecvata a executiei contractului. Daca si dupa aceasta exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul Experienta profesionala specifica a expertilor.

In cazul in care punctajele sunt inca egale, AC va solicita depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor in SEAP. Contractul va fi atribuit ofertantului care obtine punctajul total cel mai mare ca urmare a noilor propuneri financiare.

In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare in comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necastigatoare, se va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necastigator. In cazul ofertantului castigator, in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului. Contractul intra in efectivitate dupa constituirea garantiei de buna executie.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/12/2022