Supplies - 69118-2021

10/02/2021    S28

Poland-Międzyrzecz: Medical equipments

2021/S 028-069118

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 002-002467)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
Postal address: ul. Konstytucji 3 Maja 35
Town: Międzyrzecz
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 66-300
Country: Poland
Contact person: Marcin Ciećwierz
E-mail: przetargi@szpitalmiedzyrzecz.pl
Telephone: +48 506488346
Fax: +48 957428298
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalmiedzyrzecz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_miedzyrzecz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Reference number: ZP/N/11/20
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 2 do SWZ oraz dodatku nr 3 do SWZ będącym integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/02/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 002-002467

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Krótki opis
Instead of:

Dostawa, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) oraz dodatku nr 3 do SIWZ (załącznik nr 2 do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Read:

Dostawa, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 2 do SWZ oraz dodatku nr 3 do SWZ będącym integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części.

Section number: II.2.4
Lot No: od 1 do 20
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

Zgodnie z dodatkiem nr 2 oraz dodatkiem nr 3 do SIWZ.

Read:

Zgodnie z dodatkiem nr 2 oraz dodatkiem nr 3 do SWZ.

Section number: II.2.7
Lot No: od 1 do 20
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 20/03/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Koniec: 07/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.14
Lot No: od 1 do 20
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami SIWZ.

Read:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami SWZ.

Section number: III.2.2
Place of text to be modified: Warunki realizacji umowy:
Instead of:

Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy (dodatek nr 9 do SIWZ) stanowiących integralną część SIWZ.

Read:

Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy (dodatek nr 9 do SWZ) stanowiących integralną część SWZ.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 07/06/2021

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 09/02/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 15/03/2021
Local time: 10:30
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe:
Instead of:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składa także odrębne JEDZ podpisane przez te podmioty. Dodatkowo Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączonego do oferty zobowiązania tych podmiotów albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ustawy Pzp, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Jeżeli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.

Read:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ);

2. formularz oferty wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 1 odpowiednio dla danej części zamówienia zawierający w szczególności:łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3. formularz asortymentowo-cenowy: odpowiednio dla danej części zamówienia dodatek nr 2 oraz nr 3 do SWZ, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ww. dodatki nie podlegają procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie opisu oferowanego przedmiotu spowoduje odrzucenie oferty. Nadto, wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Opis winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy, tj. nazwy bądź inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach opisu oferowanego wyrobu, umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części, na które Wykonawca składa ofertę;

4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

4.1. ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca;

4.2. ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy – dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem;

4.3. pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

6. przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale III pkt 5 SWZ.

Section number: VI.4.3
Place of text to be modified: Składanie odwołań
Instead of:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Read:

Składane odwołań zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale XVII SWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/02/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 15/03/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: