There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 69124-2022

Submission deadline has been amended by:  152952-2022
08/02/2022    S27

Hungary-Kecskemét: Refuse disposal and treatment

2022/S 027-069124

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
National registration number: 15789257203
Postal address: Deák Ferenc Tér 3. 3340/2
Town: Kecskemét
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Postal code: 6000
Country: Hungary
Contact person: Bajtay Anikó
E-mail: bajtay.aniko@bacs.gov.hu
Telephone: +36 76513797
Fax: +36 76998346
Internet address(es):
Main address: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262142021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262142021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Közigazgatás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tiszta Ország Program megvalósítása

Reference number: EKR001262142021
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Bács-Kiskun megye közigazgatási területén illegálisan elhelyezett hulladékok elszállítása, kezelése vállalkozási keretszerződés keretében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 118 304 900.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Main site or place of performance:

A beszerzés Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területére terjed ki. Az elszállítások pontos helyének meghatározása eseti megrendelések során történik, és a megye bármely pontjáról történhet.

II.2.4)Description of the procurement:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal végrehajtási határozatában feltüntetett, Bács-Kiskun megyében található ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok ártalmatlanítás céljából történő átvétele, gyűjtése, szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, elszállítása, az elszállított hulladékoknak a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti kezelése valamint mindezek dokumentálása keretszerződés formájában, nettó 118 304 900,- Ft keretösszeg erejéig.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a keretösszegből a helyszíni előkezelési és szállítási, hulladékkezelési munkák becsült keretösszege a keretszerződés teljesítése során: nettó 50 000 000,- Ft.

Ajánlattevő feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése, valamint a hulladékok szállítható méretűre történő darabolására, tömörítésére az Ajánlatkérő által biztosított eszközökkel.

Az elszállítandó hulladékok azonosító kód szerinti besorolását a műszaki leírás mellékletét képező ajánlati tábla tartalmazza.

A keretszerződés alapján hulladékkezeléssel érintett hulladék becsült mennyisége: 3 000 tonna.

Ajánlatkérő a fent meghatározott keretösszeg tekintetében a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult Eseti Megrendelést indítani. Ajánlatkérő a fent meghatározott keretösszeg 50%-ára vállal lehívási kötelezettséget, tehát Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget teljes egészében kimeríteni, tekintettel arra, hogy az illegális hulladék elhelyezéssel érintett ingatlantulajdonosok önkéntes teljesítési szándéka a végrehajtási eljárásokban előre nem látható. Ajánlatkérő egyenletes lehívásokra nem kötelezett.

Az elszállítások pontos helyének meghatározása eseti megrendelések során történik, és a megye bármely pontjáról történhet. A keretszerződés tárgyát képző illegális hulladékok elhelyezkedése előre nem ismert, így a pontos összetételüket Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni.

Részletes műszaki követelmények és feladatok a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban és a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M/2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott személyi állomány 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai gyakorlati időn FELÜLI többlet szakmai tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, min. 0 - max. 72 hónap) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 118 304 900.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2022
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Megrendelő a szerződés időbeli hatályát legkésőbb az időbeli hatály lejárta előtt egy hónappal megtett egyoldalú nyilatkozattal további 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a megrendelések értéke a szerződés hatályba lépésétől az egyoldalú nyilatkozat megtételéig nem érte el a szerződés teljes keretösszegét. A szerződés hatályának meghosszabbított időtartamára a jelen szerződésben foglalt feltételek vonatkoznak változatlanul, ezzel együtt a hosszabbítás nem eredményezi a szerződés keretösszegének mennyiségi növekedését.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.5. pontban meghatározott ajánlati ár értékelése az alábbi részszempontok szerint történik:

1. Ajánlati ár - Szolgáltatási díjak helyszíni előkezelési munkára mindösszesen (nettó Ft) / Súlyszám: 20

2. Ajánlati ár - Hulladékkezelési díj mindösszesen (nettó Ft/kg) / Súlyszám: 60

Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített kezdő időpont a jelen közbeszerzési eljárásra irányadó jogszabályokban előírt határidők figyelembe vételével kalkulált tervezett időpont, mely tervezett időpont a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A keretszerződés időtartama szerződés hatálybalépésétől 2023. 06.30-ig tart, vagy amennyiben a nettó 118 304 900,- Ft-os keretösszeg ezt megelőzően kimerül, úgy a keretösszeg kimerüléséig.

A részajánlat tétel kizárásának indokai: 2012. évi CLXXXV. törvény 78/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti hulladékgazdálkodási hatósági eljárásban meghatározott cselekmények foganatosítása Bács-Kiskun megye egész területén Ajánlatkérő kötelezettsége, így jelen szolgáltatásmegrendelés egy egységet képez, a részekre bontás nem értelmezhető.

FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő részére a Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján 2021. évre biztosított forrás 2022. évre történő visszahagyása a szerződéskötés feltétele. Jelen eljárás forrás igényének biztosítását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő biztosítását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, mely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményességét függővé tevő körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban

változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.

Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.

Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)

A 62. § (1) bekezdés b) és f ) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz

- az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani, elektronikus űrlap formájában.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M/1-M/3. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

Az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti - felhívására szükséges benyújtani.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Amennyiben más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági feltételeknek csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

M/1.) Ajánlattevő figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pont.- a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés a) pont értelmében ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban befejezett, legfeljebb 72 hónapban megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő, legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait, az alábbi tartalommal:

Legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap); a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); a szállítás mennyisége, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a több szerződésből megvalósuló szállításokat elfogadja.

A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és 21/A bekezdésre.

Ajánlatkérő hivatkozik, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére.

M/2.) A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében azoknak a szakemberek (szervezetek) a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (név, képzettség / végzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével).

A szakember bemutatása során csatolandók:

- Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, a szakember nevét, a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában (űrlap);

- az M/2. alkalmassági előírás vonatkozásában bemutatott szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakember nevét, a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölését, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, a szakember végzettségét/képzettségét, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását, továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná;

- a szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolata.

Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát) szükséges az ajánlatában benyújtania.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlattevő alkalmas,

M/1.) Amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legfeljebb 72 hónapban megkezdett, a beszerzés tárgyához illeszkedő veszélyes és nem veszélyes hulladék átvételére, elszállítására, valamint kezelésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelyben az elszállított veszélyes és nem veszélyes hulladék összesített mennyisége eléri vagy meghaladja a 1100 tonna mennyiséget.

Ajánlattevő az M/1. pont szerinti alkalmasságát egy vagy több referencia bemutatásával is igazolhatja.

M/2.) Amennyiben rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.1 pontjában előírt hulladékgazdálkodási szakértővel;

b) legalább 1 fő a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet szerint veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval ;

c) legalább 2 fő „ADR oktatási bizonyítvány veszélyes árukat szállító járművek vezetői részére” megnevezésű érvényes bizonyítvánnyal (61/2013. (X.17) NFM rendelet) vagy ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkező gépjárműveztetővel.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

A szerződés tervezete tartalmaz további fizetési feltételeket.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2022
Local time: 12:00
Place:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68.§ (1c) bekezdés alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan-azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek-az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68.§ (1),(4) és (6) bekezdéseire.

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Felelős akkreditált közbesz. tanácsadó: Bajtay Anikó, lajstromszáma: 00839, email: bajtay.aniko@bacs.gov.hu;

2.) Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

3.) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlással kapcsolatos további információkat a KD-ban.

4.) A beérkezett ajánlatok értékelése: AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli. Az ajánlatok értékelésével kapcsolatos információk: AK a beérkezett ajánlatokat az 1. értékelési részszempont - Ajánlati ár mindösszesen (nettó összár/Ft) - esetében a fordított arányosítás módszerével értékeli úgy, hogy a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 (pontskála felső határa) pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat úgy, hogy a pontskála alsó határa 1 pont. A 2. értékelési részszempontok esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján meghatározza az ajánlati elemek azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad. A 2. részszempont - Az M/2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott személyi állomány 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai gyakorlati időn FELÜLI többlet szakmai tapasztalata (hónap) - legkedvezőbb mértéke: 72 hónap, a legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap. A legkedvezőbb szintet elérő (72 hónap), vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap (10 pont). A pontszámítással kapcsolatos további részletek a KD-ban!

5.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

6.) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

7.) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

8.) Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb (vagy adott esetben az azt követő egy, vagy több) ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

9.) AT ajánlattétel során csatolja az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

10.) AK a IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

11.) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági szempontok: M/1. és M/2.

12.) AK a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend szabályai szerint.

12.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend 11-12.§-ai tartalmazzák.

13.) A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 13. § alapján AT köteles az ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás AT köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§-a szerinti nyilatkozat nemleges tartalma esetén az EKR-ben biztosított űrlapot szükséges csatolni.

14.) A szerződéskötés feltétele:

- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 jelű, és ISO 45001:2018 jelű vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvány megléte az alábbi területeken: veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése; és környezetvédelmi tanácsadás és szakértés;

- Közbeszerzés tárgyára is kiterjedő, érvényes szakmai felelősségbiztosítással vagy meglévő felelősségbiztosítását terjessze ki az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra legalább 100 millió forint/év és 100 millió forint/kár mértékben.

- AT telephelyén lévő valamennyi kötelező hitelesítésű mérleg vonatkozásában a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet szerinti hatályos mérőeszköz hitelesítési jegyzőkönyv megléte.

- Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell a beszerzés tárgyát képező, azonosító kódok alá besorolható hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó a környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. A hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott elszállítható hulladékmennyiségnek legalább annyinak kell lennie, amennyi elszállítására ajánlattevő kötelezettséget szándékozik vállalni. Az elszállítandó hulladék mennyiségét a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott becsült mennyiségek alapján kell meghatározni.

15.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében, a Kbt. 35. § (8) bekezdésnek megfelelően.

16.) Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/02/2022