Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69125-2023

03/02/2023    S25

Polen-Szczytno: Rind- und Kalbfleisch

2023/S 025-069125

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Nationale Identifikationsnummer: 7451003168
Postanschrift: Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
Ort: Szczytno
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 12-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Ciszek
E-Mail: zzp@wspol.edu.pl
Telefon: +48 477335281
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wspol.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/wspol_szczytno
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego – postępowanie z podziałem na części.

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/SŻ/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15111000 Rind- und Kalbfleisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego – postępowanie prowadzone jest z podziałem na części:

1.1. CZĘŚĆ 1 – sukcesywne dostawy mięsa drobiowego;

Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego świeżego w asortymencie: udko z kurczaka całe, filet z piersi kurczaka, filet z piersi indyka, porcje rosołowe z kurczaka, mięso udowe indycze, wątróbka z kurczaka.

1.2. CZĘŚĆ 2 – sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i wołowego.

Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i wołowego świeżego w asortymencie: udziec wołowy b/k, łopatka wieprzowa b/k, schab wieprzowy b/k, karkówka wieprzowa b/k, szynka wieprzowa b/k, polędwiczki wieprzowe, flaki wołowe krojone, szponder wołowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 zawierają odpowiednio załączniki nr 2a i 2b do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 1 – sukcesywne dostawy mięsa drobiowego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15112000 Geflügel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego świeżego w asortymencie: udko z kurczaka całe, filet z piersi kurczaka, filet z piersi indyka, porcje rosołowe z kurczaka, mięso udowe indycze, wątróbka z kurczaka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany przez Wykonawcę w terminie do dnia 31.03.2024 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium: dla CZĘŚCI 1 – 8 000,00 zł. 3. RODO- administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSPol.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 2 – sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i wołowego.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15111000 Rind- und Kalbfleisch
15113000 Schweinefleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sukcesywne dostawy mięsa wieprzowego i wołowego świeżego w asortymencie: udziec wołowy b/k, łopatka wieprzowa b/k, schab wieprzowy b/k, karkówka wieprzowa b/k, szynka wieprzowa b/k, polędwiczki wieprzowe, flaki wołowe krojone, szponder wołowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2024 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium: dla CZĘŚCI 2 – 18 000,00 zł. 3. RODO- administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSPol.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- dla CZĘŚCI 1 - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy).

- dla CZĘŚCI 2 - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

UWAGA 1!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie ww. warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy PZP, spełnienie ww. warunku Wykonawca wraz z podmiotem udostępniającym zasoby albo podmioty udostępniające zasoby mogą wykazać łącznie.

UWAGA 2!

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w zał. nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:15
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy PZP zastosuje procedurę odwróconą.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1). JEDZ, 2) oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy "UOBN",

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, ;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

4) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,

5) odpis z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie ar. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,

7) o aktualności braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

8) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5. Zmiany do umowy, zawarte w projektowanych postanowieniach umowy dotyczą m.in. :przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, zmiany wynagrodzenia, zmiany cen jednostkowych produktów. Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w zał. nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówien Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023