Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69163-2023

03/02/2023    S25

Polen-Łódź: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2023/S 025-069163

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Łódzki
Nationale Identifikationsnummer: PL 724-000-32-43
Postanschrift: ul. Narutowicza 68
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-136
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kardas
E-Mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefon: +48 4263542390
Fax: +48 426354305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uni.lodz.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług ochrony dla Uniwersytetu Łódzkiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 50/ZP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony dla Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia wraz z usługą monitoringu - SMA, prowadzenia szatni, podjazdów grup interwencyjnych, kontroli wewnętrznych budynków oraz konwojowania wartości pieniężnych.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, został ujęty w Załączniku nr 1 do SWZ.

3.3. Informacje dodatkowe:

1) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Część nr 1 – świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należących do niego obiektach położonych na terenie miasta Łodzi

Część nr 2 - świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należącym do niego obiekcie – Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale (woj. łódzkie, 97-215 Spała, ul. Wojciechowskiego 14)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego Łódzkiego w należącym do niego obiekcie – Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale (woj. łódzkie, 97-215 Spała, ul. Wojciechowskiego 14)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 2 - świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należącym do niego obiekcie – Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale (woj. łódzkie, 97-215 Spała, ul. Wojciechowskiego 14), w zakres której wchodzi:

1) Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, połączona z usługami portierskimi. Sposób realizacji usługi pozostaje w gestii Wykonawcy;

2) Monitoring (SMA) w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez grupę interwencyjną w razie takich okoliczności jak włamanie, napad na obiekt, pożar lub zanik zasilania sygnału;

3) Podjazdy grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego w celu wykonania obchodów kontrolnych terenu i wokół budynków w celu sprawdzenia czy nie doszło do włamania lub uszkodzenia mienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, został ujęty w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy, Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji w odniesieniu do obu części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na wydłużeniu terminu realizacji umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku, gdy w pierwotnie określonym terminie realizacji umowy nie zostanie wykorzystana kwota zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach usługi określonej w umowie jako zamówienie podstawowe. Zamówienia realizowane w ramach opcji będą tożsame z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego. Warunki zastosowania prawa opcji opisane zostały w Projekcie umowy, stanowiącym - Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości:

część nr 2: 5 000,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należących do niego obiektach położonych na terenie miasta Łodzi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część nr 1 – świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należących do niego obiektach położonych na terenie miasta Łodzi, w zakres której wchodzi:

1) Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach i na terenach należących do Zamawiającego, połączona z usługami portierskimi. Sposób realizacji usługi w tych obiektach pozostaje w gestii Wykonawcy;

2) Zabezpieczenie techniczne, polegające na dostarczeniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wraz z eksploatacją, konserwacją i naprawami w miejscach ich zainstalowania, wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia); urządzenia i systemy te pozostają własnością Wykonawcy, a koszt ich montażu, demontażu i eksploatacji w okresie trwania umowy powinien być zawarty w stawkach jednostkowych wynagrodzenia Wykonawcy;

3) Ochrona magazynów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, świadczona przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochrony – dalej zwaną SUFO. Usługa ochrony osób i mienia przez SUFO winna być realizowana zgodnie z planem ochrony opracowanym dla Uniwersytetu Łódzkiego i uzgodnionym stosownie do art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1995);

4) Prowadzenie szatni;

5) Ochrona imprez wewnętrznych, niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o imprezach masowych typu sympozja, konferencje, zjazdy naukowe, spotkania ludzi nauki i zaproszonych imiennie gości oraz o charakterze otwartym jak np. festiwale, wystawy, imprezy plenerowe. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zapewnienia ochrony imprezy odpo¬wiednio wcześniej, tak by Wykonawca miał czas zapoznać się z jej charakterem, miejscem, czasem trwania, przewidywaną ilością uczestników, itp. i mógł podjąć odpowiednie przygotowania logistyczne, służące do jej właściwego zabezpieczenia;

6) Monitoring (SMA) w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez grupę interwencyjną w razie takich okoliczności jak włamanie, napad na obiekt, pożar lub zanik zasilania sygnału;

7) Konwojowanie wartości pieniężnych „do” i „z” Uniwersytetu Łódzkiego, które będzie się odbywało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku (t.j.: Dz. U. z 2016 poz.793 z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;

8) Podjazdy grup interwencyjnych do obiektów Zamawiającego w celu wykonania obchodów kontrolnych terenu i wokół budynków w celu sprawdzenia czy nie doszło do włamania lub uszkodzenia mienia;

9) Podjazy patrolu - kontrole wewnętrzne budynków w celu sprawdzenia czy nie doszło do włamania i kradzieży, awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, wystąpienia pożaru, sprawdzenia zasilania centrali pożarowej, jej działania i oceny problemów z zasilaniem energetycznym budynku.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, został ujęty w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy, Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji w odniesieniu do obu części zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na wydłużeniu terminu realizacji umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku, gdy w pierwotnie określonym terminie realizacji umowy nie zostanie wykorzystana kwota zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach usługi określonej w umowie jako zamówienie podstawowe. Zamówienia realizowane w ramach opcji będą tożsame z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego. Warunki zastosowania prawa opcji opisane zostały w Projekcie umowy, stanowiącym - Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości:

część nr 1: 385 000,00 PLN

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2022/S 010-019495 z dn. 14.01.2022 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 194-549258
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 50/ZP/2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego Łódzkiego w należącym do niego obiekcie – Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale (woj. łódzkie, 97-215 Spała, ul. Wojciechowskiego 14)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części nr 2 na podstawie art. 255 pkt 3) w zw. z art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: a
Ort: a
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4) Odwołanie przysługuje na:

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

7) Odwołanie wnosi się w terminie:

a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a.

8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023