Bunuri - 692003-2022

13/12/2022    S240

România-București: Maşini de poliţie

2022/S 240-692003

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Număr naţional de înregistrare: 4453144
Adresă: Strada: Mihai Vodă, nr. 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050041
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru Armagianu
E-mail: alexandru.armagianu@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiaromana.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160538
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Autovehicule pentru munca operativă tip Pick-up

Număr de referinţă: 4453144/2022/479022
II.1.2)Cod CPV principal
34114200 Maşini de poliţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenționează achiziționarea a 30 cpl. autovehicule pentru munca operativă tip Pick-up.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 800 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul stabilit cu furnizorul (București și/sau Ilfov)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea Contractantă intenționează să achiziționeze următoarele cantități:

Acord cadru - Cantitatea minimă: 15 şi cantitatea maximă: 30

Contract subsecvent - Cantitatea minimă: 1 şi cantitatea maximă: 15

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Ranforsarea suplimentară a barei față / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanție extinsă / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei finale de licitație electronică. Aceste documente pot fi:

1. • certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic și certificat fiscal cu privire la impozitele și taxele locale, eliberat de autoritățile fiscale competente, valabile la momentul prezentării;

2. • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau a persoanelor împuternicite, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, pentru sediile secundare/punctele de lucru;

4. • după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care să dovedească că nu au datorii restante către bugetul de stat și bugetul local, la momentul prezentării. Aceste documente pot fi prezentate în original sau copie conform cu originalul, însoțite de traducere autorizată. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerința 2: Evitarea conflictului de interese - Declarație privind neîncadrarea în prevederile secțiunii 4, capitolul II din Legea 98/2016, completată cu numele persoanelor cu atribuții de decizie din cadrul autorității contractante, fiind semnată de reprezentantul legal al societății (administrator conf. ONRC) sau de un împuternicit al acestuia, conform unei împuterniciri scrise semnate de administrator.

a) Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în legătură cu prezenta procedură de achiziție: Inspector General al Poliției Române – chestor principal de poliție MATEI BENONE - MARIAN, Adjunct Inspector General – comisar-șef de poliție LINȚĂ ȘTEFAN, director al Direcției Financiare – comisar-șef de poliție HARABAGIU DANELUȘ-IONEL, director al Direcției Juridice – comisar-șef de poliție IARU MARIUS, director al Direcției de Logistică – chestor de poliție DRAGNEA MARIUS, director adjunct al Direcției de Logistică – comisar-șef de poliție DINESCU SEVASTIAN, î. director al Direcției Operațiuni Speciale – comisar-șef de poliție VASILE COSTEA, șef Serviciu Achiziții Publice - comisar de poliție MAREȘ LUCIAN; șef Serviciu Tehnic – comisar-șef de poliție NICOLESCU LAURENȚIU.

b) Se solicita a se prezenta Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atât de subcontractant cât și de terțul susținător, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei finale de licitație electronică.

Operatorii economici, subcontractanții și terții susținători ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE - Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, valabile la momentul prezentării și urmează să fie depuse, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei finale de licitație electronică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Obiectul licitației electronice: valoare LEI fără TVA. Număr runde: 1 (una). Durata rundei L.E. - 1 (una) zi. Informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţia ofertanţilor în cursul L.E. sunt ,,vizualizarea celei mai bune oferte”. Licitația electronică va începe la 2 zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei de către SICAP la adresa de poştă electronică înregistrată în sistem ca adresă de contact. De asemenea, facem precizarea că nu se va folosi pas de licitare. În vederea participării la licitația electronică, operatorii economici trebuie sa fie înregistraţi în SICAP.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/01/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/05/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/01/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2) Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

3)În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Pentru garanția de participare constituită în altă valută, data de referință a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Notă! Instituțiile de credit din România vor fi interpretate conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, procedura de atribuire implică încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

De asemenea, în cazul în care, garanția de participare se constituie prin instrument de garantare emis în condițiile legii, autoritatea contractantă solicită depunerea în original la sediul I.G.P.R. din str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, București, a documentului cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă.

4) Termenul de 5 zile lucrătoare, pentru constituire garanției de bună execuție, poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului subsecvent de către ambele părți.

5) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresă: Strada Mihai Vodă, Nr. 6, sector 5, București
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050041
Țară: România
E-mail: achizitii@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Adresă internet: www.politiaromana.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/12/2022