Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 69221-2018

15/02/2018    S32

България-Гълъбово: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2018/S 032-069221

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Гълъбово
Национален регистрационен номер: 000817696
Пощенски адрес: бул. „Република“ № 48
Град: Гълъбово
код NUTS: BG344 Stara Zagora
Пощенски код: 6280
Държава: България
Лице за контакт: инж. Севдалин Сидеров — директор ТСУ и ИРУ
Електронна поща: stoianov.sekretar@gmail.com
Телефон: +359 41868901
Факс: +359 41864194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.galabovo.org/
Адрес на профила на купувача: http://galabovo.org/porychki/876
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://galabovo.org/porychki/876
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан, община Гълъбово

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР) във връзка с цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 522 488.95 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

с. Главан, община Гълъбово, Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР) във връзка с цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.

В обхвата на поръчката се включва изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на СМР:

— извършване на строително-монтажни работи, необходими и съответстващи на техническата спецификация във връзка с предвидената реконструкция,

— доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.),

— извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания,

— участие в процедурата по приемане на строежа — приемно-предавателен протокол за установяване на качествено изпълнени СМР,

— гаранционно поддържане на обекта, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционния срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 522 488.95 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

1. Предвижда се финансирането на обществената поръчка да бъде осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

2. В посочената прогнозна стойност са включени 10 % непредвидени разходи.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

Забележка: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи от съответната група и категория.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— справка за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, или

— копия на годишните отчет за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Забележка: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, оборот от строително-монтажни работи в размер на минимум 5 000 000 BGN без ДДС. За участник — чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка, или еквивалентна за участник — чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема/дължината, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2 чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката, в това число:

— специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),

— професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката).

Информацията се попълва в част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването по т. 3 чрез попълване на част IV, раздел Г от ЕЕДОП, като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответните сертификати. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копия на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, включващ строително-монтажни работи.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Забележка: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към техническите и професионални възможности, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или ремонт на водопроводни мрежи и/или канализационни мрежи.

2. Участникът трябва разполага със следните технически лица за изпълнение на поръчката:

2.1. ръководител на обекта (1 бр.) — да притежава висше строително образование, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

2.2. технически ръководител (1 бр.) — лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

2.3. експерт по контрол на качеството (1 бр.) — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;

2.4. експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) — да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент.

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или ремонт на водопроводни мрежи и/или канализационни мрежи.

3. Участникът трябва да има внедрени следните системи:

— система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ строително-монтажни работи,

— система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, включващ строително-монтажни работи.

Забележка: Предвид обстоятелството, че стандартът БДС EN ISO 9001:2008 е отменен от Българския институт за стандартизация на 25.9.2015 г., но Международната организация за стандартизация (ISO) е определила преходен период за престандартизация по посочения стандарт или еквивалентен на него до 15.9.2018 г., Възложителят ще приеме и представянето на доказателства за прилагане на система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Важно: Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на поръчката ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. В случай че не бъде осигурено финансиране, дейностите, предмет на обществената поръчка, няма да се изпълняват. В такъв случай никоя от страните (Община Гълъбово и Изпълнителят) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/03/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/03/2018
Местно време: 13:00
Място:

Административна зала при Община Гълъбово - партерен етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Изисквания към участниците:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях.

4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

6. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/02/2018