Diensten - 693122-2022

Submission deadline has been amended by:  82573-2023
13/12/2022    S240

Nederland-Huizen: Telecommunicatiediensten

2022/S 240-693122

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Breedband Rijnmond
Nationaal identificatienummer: 457120550
Postadres: Zeeweg 5
Plaats: Huizen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1271VV
Land: Nederland
Contactpersoon: Franc Vermij
E-mail: info@breedbandrijnmond.nl
Telefoon: +31 655784479
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.breedbandrijnmond.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282124/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282124/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Breedband vereniging instellingen regio rijnmond
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Met name onderwijs en zorg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare aanbesteding WAN-infrastructuur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Offerteaanvraag betreft een Openbare aanbestedingsprocedure ten behoeve van levering en implementatie van WAN-verbindingen voor de Vereniging Breedband Rijnmond (VBR).

De gevraagde WAN-verbindingen omvatten:

- passieve breedbandverbindingen op basis van Managed Dark Fibers voor geheel Rotterdam en directe omgeving;

- actieve breedbandverbindingen op basis van Laag 2-verbindingen voor die locaties die niet met MDF-verbindingen ontsloten kunnen worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie offerteaanvraag voor het aantal verbindingen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Economisch Meest Voordelige Inschrijving / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De deelnemers beogen voor de komende vijf (5) jaren een overeenkomst af te sluiten, met een jaarlijkse verlenging tot maximaal tien (10) jaren

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie hiervoor de offerteaanvraag en Programma van Eisen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Eisen Persoonlijke situatie ondernemers (uitsluitingsgrond)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Eisen Economisch en financiële draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Eisen Vakbekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Gezien de aansluitkosten is het niet reëel om van inschrijvers te verwachten de initiele kosten voor een korte termijn te laten maken. De looptijd kan na afloop van de eerste 5 jaar vijf maal met 1 jaar worden verlengd.

Voorts is de afschrijfperiode voor de aan te leggen WAN-infrastructuur aanzienlijk langer dan 5 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2023
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/12/2022