Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69319-2023

03/02/2023    S25

Polen-Puszcza Mariańska: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-069319

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Puszcza Mariańska
Nationale Identifikationsnummer: 836-15-14-865
Postanschrift: ul. Stanisława Papczyńskiego 1
Ort: Puszcza Mariańska
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Postleitzahl: 96-330
Land: Polen
E-Mail: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl
Telefon: +48 468318151
Fax: +48 468318118
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.puszcza-marianska.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Puszcza Mariańska.

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.271.14.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy wytworzonych odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli:

1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu)

przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej jednak niż od dnia 03.01.2023r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, określonej w § 6 Umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik na 1 do SWZ.

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90500000-0 – usługi związane z odpadami

90512000-9 – usługi transportowe odpadów

90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 – usługi gospodarki odpadami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 997 584.50 PLN / höchstes Angebot: 3 296 657.55 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Puszcza Mariańska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2) szkło;

3) papier i tektura;

4) tworzywa sztuczne;

5) metale;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) bioodpady;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;

13) zużyte opony - w liczbie do 8 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

14) odpady niebezpieczne;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik na 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Akcja promocyjno-informacyjna / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Usługa odbioru odpadów realizowana będzie w okresie 12 miesięcy, z tym że realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 03.01.2023 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-607667
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENERIS Surowce S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 5272098636
Postanschrift: Kielce
Ort: ul. Zagnańska 232 a, Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-563
Land: Polen
E-Mail: przetargi@eneris.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENERIS Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7732486075
Postanschrift: Tomaszów Mazowiecki
Ort: ul. Majowa 87/89, Tomaszów Mazowiecki
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 97-200
Land: Polen
E-Mail: przetargi@eneris.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 997 584.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Konsorcjum:

Lider konsorcjum: ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232 a, 25-563 Kielce

Partner konsorcjum: ENERIS Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - określenia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego; - opisu przedmiotu zamówienia; - wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; c) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023