Supplies - 69377-2018

15/02/2018    S32    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Karlskrona: Frukt, grönsaker och liknande produkter

2018/S 032-069377

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Karlskrona kommun
212000-0829
Östra Hamngatan 7B
Karlskrona
371 83
Sverige
Kontaktperson: AnnaKarin Landgren
E-post: annakarin.landgren@karlskrona.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlskrona.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxstpkiiq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxstpkiiq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Färsk frukt, grönsaker och potatis

Referensnummer: KS 2018/237 2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar Karlskrona kommuns huvudsakliga behov av Frukt, grönsaker och potatis till ALL kommunal verksamhet, dock företrädesvis inom områdena skola, barn- och äldreomsorg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03220000
03222110
03222200
03222320
15310000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar Karlskrona kommuns huvudsakliga behov av Frukt, grönsaker och potatis till all kommunal verksamhet, dock företrädesvis inom områdena skola, barn- och äldreomsorg.

Allmän information.

Upphandlingen omfattar Karlskrona kommuns behov av färsk frukt, grönsaker och potatis.

Totalt beräknas inköpen uppgå till ca 7 MSEK årligen. Uppgiften baseras på tidigare förbrukning och redovisas i syfte att ge en uppfattning om upphandlingens storlek. Bilaga 2 är ett exempel på hur fördelningen kan se ut under ett års tid. Volymerna kan komma att variera under avtalstiden och inga volymer garanteras.

Kommunen är anslutet till det nationella målet för hållbar utveckling som innebär att minst 25 % av värdet på avropat livsmedel skall vara ekologiskt producerade, målet för 2020 är 50 %.

Karlskrona kommun förbehåller sig rätten att delta i projekt som främjar ekologiska odlare, Karlskrona kommun förbehåller sig också rätten att inhandla ekologiska produkter från annan leverantör i de fall avtalsleverantören inte har tillgång till produkten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2018
Slut: 30/04/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/04/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/04/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Växjö
Växjö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/02/2018