Lieferungen - 69440-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe do transportu towarów

2023/S 025-069440

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-000-73-13
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A., Centrum Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Długoterminowy najem pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep

Numer referencyjny: CZ.26.585.2022.DC
II.1.2)Główny kod CPV
34130000 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep w łącznej liczbie 224 pojazdów, na okres 72 miesięcy dla każdego pojazdu

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 240 513 904.80 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34133000 Pojazdy ciężarowe z przyczepą
34223100 Naczepy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep w łącznej liczbie 224 pojazdów, na okres 72 miesięcy dla każdego pojazdu. Szczegółowe dane dotyczące liczby pojazdów w poszczególnych typach określa Załącznik nr 1 do umowy, parametry techniczno-użytkowe pojazdów określa Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 PZP przewiduje zastosowanie prawa opcji, z uwzględnieniem poniższych zasad:

Zamawiający zastrzega sobie prawo najmu dodatkowych pojazdów, określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 196 pojazdów, na okres 72 miesięcy dla każdego pojazdu (zamówienie opcjonalne). Najem dodatkowych pojazdów będzie odbywał się na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego drogą mailową na adres wskazany przy zawarciu umowy. Liczba pojazdów, wskazana w Załączniku nr 2 do Umowy, jest maksymalną liczbą pojazdów, które Zamawiający może dodatkowo zamówić. Zamawiający uprawniony jest do złożenia zlecenia w formie jednego, kilku lub kilkunastu odrębnych zamówień na dodatkowe pojazdy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby opcjonalnych (dodatkowych) pojazdów, w poszczególnych dostarczanych typach, w ramach maksymalnej liczby pojazdów z zamówienia opcjonalnego. Zamawiający będzie uprawniony do składania zamówień opcjonalnych w terminie do 31 maja 2024 r. Brak złożenia zlecenia przez Zamawiającego w ww. terminie oznacza rezygnację z zamówienia opcjonalnego w całości lub w niezamówionej części.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 199-566917
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Długoterminowy najem pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fraikin Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Cybernetyki 10
Miejscowość: warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-677
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 240 513 904.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Obsługa techniczna pojazdów w stacjach serwisowych w tym przeglądy, naprawy i konserwacje oraz wymiana wyeksploatowanych części pojazdu: 11% oraz Holowanie w przypadku niesprawności technicznej lub awarii pojazdu: 1%

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 8) PZP,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP.

3. Dokumenty i oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia m.in.:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (informacja dotyczy: osoby fizycznej, urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym),

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów i oświadczeń zostały wskazane w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje na temat terminów składania odwołań - art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023