Szolgáltatások - 6947-2019

08/01/2019    S5    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások

2019/S 005-006947

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
EKRSZ_48641201
Bosnyák tér 5.
Budapest
1149
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pálvölgyi Lilla
Telefon: +36 13280630
E-mail: palvolgyi.lilla@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nfa.hu

A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147632018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001147632018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: nemzeti földalap kezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll. keretszerződés értékbecslői fel. ellát.

Hivatkozási szám: EKR001147632018
II.1.2)Fő CPV-kód
70000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozói keretszerződés ingatlan értékbecslői feladatok ellátására

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
70000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HUZ
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ellátandó feladatok:

Ingatlan értékbecslői feladatok ellátása, amelynek során a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanok:

— forgalmi értékbecslését,

— forgalmi értékbecslés felülvizsgálatát,

— forgalmi értékbecslés aktualizálását,

— gazdasági számítások elvégzését,

— amortizációs költségek, bérleti díjak meghatározását - statisztikai alapú értékmeghatározásokat.

Ajánlatkérő a létrejövő szerződés alapján hozzávetőlegesen 4 500 db ingatlannal kapcsolatosan kíván értékbecslési feladatokat megrendelni.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tényleges megrendelés a nyertes ajánlattevő által megajánlott árak, ez ellátandó feladatokjellegétől és a keretösszeg arányától függően változhat.

Az érintett ingatlanok művelési ágának és művelési ágankénti hozzávetőleges darabszámának meghatározása:

1. szántó, 1000 db;

2. rét, 600 db;

3. legelő, 600 db;

4. szőlő, 400 db;

5. kert, 300 db;

6. gyümölcsös,300 db;

7. nádas, 40 db;

8. erdő, 800 db;

9. fásított terület,250 db;

10. halastó, 10 db;

11. művelési ág alól kivett terület, 200 db.

A szerződés során a fenti darabszámok a tényleges igényektől függően fognak változni.

A létrejövő szerződés keretében az egyes megrendelések olyan ingatlanokat is érinthetnek amelyek a fentiek kombinációja.

Ajánlatkérő a létrejövő szerződés keretében nyertes ajánlattevőtől igazságügyi szakértői vélemények lektorálását is megrendelheti.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés alapján megrendelésre kerülő értékbecslések és egyéb feladatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak miatt kerülhetnek megrendelésre:

— ingatlanok megosztása és / vagy telekhatár rendezése,

— ingatlan művelési ágának visszaállítás esetén a visszaalakítási költség, helyreállítási költség meghatározása érdekében,

— beruházással érintett ingatlanok értékbecslése,

— felépítményes ingatlanok értékbecslése,

— telepítménnyel érintett ingatlanok értékelése,

— egyedi értékesítési folyamatok,

— normál értékesítési folyamatok,

— végrehajtási becsértékek felülvizsgálata

— korábbi értékbecslések és szakértői vélemények felülvizsgálata,

— ingatlanok eladásával vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához

(lásd a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdését).

Keretösszeg:

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként létrejövő szerződés alapján legfeljebb 250 000 000 HUF + ÁFA összeghatárig jogosult megrendeléseket leadni, amely keretösszeg 90 %-ának a kimerítésére vállal kötelezettséget a szerződés aláírásával.

Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult megrendeléseket leadni. Ajánlatkérő a keretösszeg megrendelési kötelezettséggel terhelt részét meghaladóan nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni,tehát a keretösszeg 90 %-án felüli, további 10 %- lehívását AK mint opciós jogosultságát rögzíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min 0 - max 150 db) / Súlyszám: 120
Minőségi kritérium - Név: M.2.2 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min 0 - max 36 hónap) / Súlyszám: 120
Minőségi kritérium - Név: M.2.3 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min 0 - max 36 hónap) / Súlyszám: 160
Ár - Súlyszám: 600
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződést az Ajánlatkérő jogosult további 12 + 12 hónap időtartammal de legfeljebb a keretösszeg kimerülésének erejéig meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK:a felhívás II. 2.4 pontjában rögzített keretösszeg 90 %-án felüli, további 10 %- lehívását mint ajánlatkérő opciós jogosultságát rögzíti.

Opció lehívása az alábbi részletszabályok vonatkoznak:

Az opció lehívásának feltétele, hogy AK képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.

AK az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Vállalkozót.

Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ATnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.

Az opciós keret felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

II.2.5)Ért.szpt.folyt:Ár:

1. Forgalmi értékbecslés ellenértéke 0-20 ha nagyságú rét, legelő vagy szántó esetében helyrajzi számonként(nettóFt/ingatlan)Súlyszám:24

2. Forg. értb. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú rét, legelő vagy szántó esetében helyrajzi számonként(nettó Ft/ingatlan)Sm:24

3. Forg. értb. ellenértéke 0-20 ha nagyságú egy helyrajzi számon belül különböző művelési ágba tartozó területek esetében (nettóFt/ingatlan)Sm:24

4. Forg. értb. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú egy helyrajzi számon belül különböző művelési ágba tartozó területek esetében (nettó Ft/ingatlan)Sm:24

5. Forg. értb. ellenértéke 0-5 ha nagyságú szőlő vagy gyümölcsös esetében (nettóFt/ingatlan)Sm:24

6. Forg. értb. ellenértéke 5-20 ha nagyságú szőlő vagy gyümölcsös esetében (nettó Ft/ingatlan)Sm:24

7. Forg. értb. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú szőlő vagy gyümölcsös esetében (nettó Ft/ingatlan)Sm:24

8. Forg. értb. ellenértéke 0-5 ha nagyságú erdő esetében (nettó Ft/3erdőrészletig)Sm:24

9. Forg. értb. ellenértéke 0-5 ha nagyságú erdő esetében (nettóFt/3erdőrészlet felett erdőrészletenként)Sm:24

10. Forg. értb. ellenértéke 5-20 ha nagyságú erdő esetében (nettó Ft/3erdőrészletig)Sm:24

11. Forg. értb. ellenértéke 5-20 ha nagyságú erdő esetében (nettóFt/3 erdőrészlet felett erdőrészletenként)Sm:24

12. Forg. értb. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú erdő esetében(nettóFt/3 erdőrészletig)Sm:24

13. Forg. értb. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú erdő esetében(nettóFt/3 erdőrészlet felett erdőrészletenként)Sm:24

14. Forg. értb. ellenértéke 0-5 ha nagyságú halastó esetében(nettóFt/ingatlan)Sm:24

15. Forg. értb. ellenértéke 5-20 ha nagyságú halastó esetében(nettóFt/ingatlan)Sm:24

16. Forg. értb. ellenértéke 20 ha feletti nagyságú halastó esetében(nettóFt/ingatlan)Sm:24

17. Forg. értb. ellenértéke zártkert vagy fejlesztési terület(termőföldként nyilvánt.,beépíthető, átminősített terület)esetben(nettóFt/ingatlan)Sm:24

18. Forg. értb. ellenértéke felépítményes ing.(major, hétvégi ház, telephely)esetében 0-100 m2 területű felépítményre vonatkoztatva(nettóFt/ingatlan)Sm:24

19. Forg. értb. ellenértéke felépítményes ing. (major, hétvégi ház, telephely)esetében 100-500 m2 területű felépítményre vonatkoztatva(nettóFt/ingatlan)Sm:24

20. Forg. értb. ellenértéke felépítményes ing.(major, hétvégi ház, telephely)esetében 500 m2-t meghaladó területű felépítményre vonatkoztatva(nettóFt/ingatlan)Sm:24

21.Egyéb feladatok(gazdasági számítások elvégzése, amortizációs-, visszaalakítási-, helyreállítási költségek, bérleti díjak meghatározása) ellátásának ellenértéke(nettóFt/szakértői munkanap)Sm:24

22. Az1-21.résszempont tárgyát képző feladat felülvizsgálatának ellenértéke(%)Sm:24

23. Statisztikai alapú értékmeghatározás ellenértéke helyszíni szemle nélkül (nettó Ft / helyrajzi szám)Sm:24

24. Saját értékbecslés aktualizálása0-1 éves időtartamon belül(%)Sm:24

25. Saját értékbecslés aktualizálása1-2 éves időtartamon belül (%)Sm:24

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD - val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1.-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re. valamint 13.§ rendelkezéseire.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okok igazolása körében a Kr. 1. § (7) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § bek.re.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. a)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az AF feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyil-ával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev.ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorbaállítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorbaállítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyil. benyújtását.

P.2) A Kbt. 65.§ (1) bekz. a) pontja és a 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban, amennyiben a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ingatlan értékbecslési feladatok ellátása) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozatot.

P.3) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbesz. tárgyából (ingatlan értékbecslői feladatok ellátása) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.

Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyil-ok szerint valamelyik - az AF feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt évben az adózás utáni eredménye egynél több alkalommal negatív. Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy alkalmatlan ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ingatlan értékbecslési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 160 000 000 Ft-ot.

P.3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (ingatlan értékbecslői feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 160 000 000,- Ft-ot.

A P.3) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.2) alk.i köv. tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 12. § (2) bek.re és a 13. § rendelkezéseire.

Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is

M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 36 hónapban befejezett, 72 hó-ban megkezdett teljesített ref. ismertetését.

A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig./nyil. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés helye, kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap)

— szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)

— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) - kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hóban legalább:

1. legalább 650 db szántó értékbecslésére vonatkozó referenciával;

2. legalább 400 db rét értékbecslésére vonatkozó referenciával;

3. legalább 400 db legelő értékbecslésére vonatkozó referenciával;

4. legalább 250 db szőlő vonatkozó referenciával;

5. legalább 200 db kert vonatkozó referenciával;

6. legalább 200 db gyümölcsös értékbecslésére vonatkozó referenciával;

7. legalább 25 db nádas értékbecslésére vonatkozó referenciával;

8. legalább 550 db erdő értékbecslésére vonatkozó referenciával;

9. legalább 150 db fásított terület értékbecslésére vonatkozó referenciával;

10. legalább 5 db halastó értékbecslésére vonatkozó referenciával;

11. legalább 150 db művelési ág alól kivett terület értékbecslésére vonatkozó referenciával.

A fenti alkalmassági minimumkövetelményeket több szerződéssel is lehet igazolni.

A fenti alkalmassági minimumkövetelményeket úgy is lehet igazolni, ha az adott referencia tárgyát képző értékbecslés olyan ingatlant érintett amely az egyes művelési ágak variációjaként volt bejegyezve, azzal, hogy egy ilyen ingatlant csak egyszer lehet felhasználni (és nem annyi darab igazolására ahány művelési ág megjelölésre került az ingatlan vonatkozásában).

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1

1. 3 fő igazságügyi szakértő, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

— képzettség: a 9/2006. (II.27.) IM rend. 11. Melléklet C) 1. sorában meghatározott képesítés,

— jogosultság: igazságügyi szakértői jogosultság ingatlanértékbecslői területen,

— szakmai tapasztalat: legalább 200 darab termőfölddel kapcsolatos ingatlan értékbecslés elkészítésében szerzett szakmai tapasztalat.

M.2.2

2. 1 fő erdőmérnök, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

— képzettség: felsőfokú végzettségű erdőmérnök,

— jogosultság: erdőértékelői és/vagy erdei vadkárok megállapításához szükséges szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges szakmagyakorlási jogosultság,

— szakmai tapasztalat: legalább 3 éves szakmai tapasztalat erdei vadkárok értékbecslésének megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában.

M.2.3

3. 2 fő agrármérnök, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

— képzettség: felsőfokú végzettségű agrármérnök,

— szakmai tapasztalat: legalább 3 éves szakmai tapasztalat agrárgazdasági területek értékbecslésével kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában.

M.2.4

4. 2 fő ingatlan értékbecslő, akik mindannyian megfelelnek az alábbi követelményeknek:

— képzettség: OKJ 53 341 01 (Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő) és/vagy ingatlanszakértői szakon szerzett egyetemi szakmérnök vagy ingatlangazdálkodási szakértő felsőfokú végzettség,

— jogosultság: a 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 4/A. § a) és / vagy b) pontja szerinti, vagy ezekkel egyenértékű jogosultság,

— szakmai tapasztalat: legalább 2 éves szakmai tapasztalat ingatlan értékbecslési feladatok ellátása vonatkozásában.

Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget és jogosultságot is elfogadja, valamint az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és képzettség bemutatásával is igazolható az adott alkalmassági feltételnek való megfelelés azzal, hogy ezen esetben (azaz amennyiben a szakember jogosultsággal nem csak az annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik) a jogosultság igazolása Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti feltételnek minősül.

A fenti alkalmassági minimumkövetelmények esetében egy szakember több feltételt is igazolhat azzal, hogy pontonként legalább az előírt létszámot igazolni szükséges.

Folytatás karakterkorlát miatt a VI.4.3) pontban

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér mértéke: napi 2,5 % (egyedi megrendelés nettó értéke) max: egyedi megrendelés 10 %, teljes keretösszeg: 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: teljes keretösszeg 30 %-a, egyedi megrendelés 30 %-a.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek,

Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a közbesz. dok.-ban.

Támogatásból valósul meg: Nem

AK előleget nem biztosít.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/02/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza. Kiosztható pontszámok: 0,00 – 10,00 pont

Az értékelés módszere: Minőségi értékelési szempontok (szakemberek tapasztalata) esetében egyenes arányosítás, míg az árelemek esetében fordított arányosítás. Közbeszerzési Hatóság vonatkozó (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016) útmutatójának megfelelően.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya

— a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil,

— a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)

— szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil,

— közös AT-i megállapodás

Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének megfelelően jár el.

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

FAKSZT:

Dr. Pete Judit

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

00353

A részajánlat tétel kizárásának indoka: Az egyes részfeladatok egymásra épülnek és műszaki gazdasági egységet alkotnak. A feladatok megbontása nem lehetséges illetőleg hátrányosan hatna gazdasági – szakmai szempontból a szerződés teljesítésére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folyatatása karakterkorlát miatt:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, elegendő, ha közülük egy felel meg.

AK Közbeszerzési eljárást a 424/2017 (XII.19) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: Excel; olvasható és nem szerkeszthető PDF, továbbá zip fájl.

Felhívjuk AT figyelmét, hogy AK alkalmazza a Kbt. 65.§ (10) bekezdését az M.2.1 és M.2.4 pontokhoz kapcsolódóan (alapvető fontosságú feladatnak az ingatlan értékbecslői és igazságügyi szakértői tevékenység minősül az ingatlan értékbecslő és igazágügyi szakértők esetében, azzal, hogy a rendelkezés valamennyi szakemberre vonatkozik).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/01/2019