Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69472-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Vișeu de Sus: Möbel

2023/S 025-069472

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL VISEU DE SUS
Nationale Identifikationsnummer: 3627641
Postanschrift: Strada: 22 Decembrie, nr. 19
Ort: Viseu de Sus
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 435700
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IOAN-MARIAN SOFRONICI
E-Mail: primariaviseu@yahoo.com
Telefon: +40 262352880
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.viseudesus.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162110
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitia de furnizare bunuri necesare dotarii infrastructurii scolare, în cadrul proiectului ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.7 în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș”

Referenznummer der Bekanntmachung: 3627641_2020_PAAPD1148109
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

UAT ORASUL VIȘEU DE SUS implementeaza proiectul “Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.7 în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș”, finanțat prin POR 2014-2020 Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritara 10– Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale, Prioritatea de investitii 10.1 Investiţie în educație, și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Contract de finanțare nr.5751/28.07.2020, SMIS 122951, astfel este necesara realizarea achizitiei de Furnizare dotări specifice pentru echiparea clădirii Scolii Gimnaziale nr. 7

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 392 615.46 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30120000 Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
30195000 Tafeln
30213300 Tischcomputer
30230000 Computerbezogene Geräte
30231100 Computerterminals
39112000 Stühle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Hauptort der Ausführung:

ORASUL VISEU DE SUS, SCOALA GIMNAZIALA NR. 7, ALEEA EROILOR NR.10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dotările care fac obiectul prezentei proceduri sunt descrise in caietul de sarcini si fisele tehnice anexate acestuia si sunt necesare în vederea asigurării funcționalității obiectivului de investiții, respectiv:

- Dotări - SALĂ DE CLASE - EXTINDERE

- Dotări - SPAȚII COMUNE - EXTINDERE

- Dotări - SĂLI DE CLASĂ - CLĂDIRE EXISTENTĂ

- Dotări - SALĂ PROFESORALĂ - CLĂDIRE EXISTENTĂ

- Dotări - CABINET INFORMATICĂ - CLĂDIRE EXISTENTĂ

- Dotări - SPAȚII COMUNE - CLĂDIRE EXISTENTĂ

Obiectul prezentei proceduri constă în furnizarea de dotari , transportul, montajul si punerea in functiune a acestora, precum și echipamentele IT cu licențele pentru fiecare echipament IT

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA bunurilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POR 2014-2020, Axa prioritara 10– Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale, Prioritatea de investitii 10.1 Investiţie în educație, și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Contract de finanțare nr.5751/28.07.2020, SMIS 122951.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare prin intermediul reofertarii disponibile in sistemul SEAP, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in urma recalcularii punctajelor.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoane juridice/fizice romane, aceste documente pot fi:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA)

-Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Pentru Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Dupa caz, alte documente edificatoare.

Cerinta 2:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

-se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor;

-se va prezenta Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016.

Nota : Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta O DATA cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Primar -Vasile Coman;

2. Viceprimar - Marius-Vasile Grad;

3. Secretar General UAT oras Viseu de Sus – Calin Onut Pauliuc;

4. Sef Serviciu Financiar Contabil - Bocsok Mihai;

5. Consilieri locali – Dumitru Andreica, Vasile Maret, Alexa Ciolpan, Gavril Cristian Andreica, Vasile Nicolaie Vlad, Ștefan Roșca, Leopold Langtaler, Lenuta-Zamfira Iuga, Vasile Marian Șimon, Radu Covază, Nelu Florin Sălăgian, Florin Daniel Dunca, Viorica Stremțan, Marius Andreica, Cioplan Stefan, Hapca Ioan Onet.

6. Membrii comisiei de evaluare: Sofronici Ioan-Marian-presedinte cu drept de vot, Roman Adriana - membru, Balog Annamaria?;membru, Tomoiaga Florin Vasile-membru de rezerva, Nasui Sorin Calin -membru de rezervă.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Curac Elena – Consultant achizitii publice.

Cerința nr. 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, Documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în

clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC. Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și Corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) a efectuat livrari de produse similare aferente contractului, livrari a caror valoarecumulată sa fie de cel puțin: 392.000,00 lei fara TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii implementarea Standardului de Management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sauechivalent.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. ATENTIE! La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte, procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - documente justificative ale subcontractantului.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Acestea trebuie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.Operatorii economici care nu dețin un astfel de certificat vor prezenta orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu un certificate emis de un organism de certificare sau altedocumente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: proceduri/manuale

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023