Dienstleistungen - 69505-2023

03/02/2023    S25

Polska-Nowy Sącz: Usługi odśnieżania

2023/S 025-069505

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 491893180
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Chodubska
E-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Tel.: +48 184426488
Faks: +48 184426345
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023

Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.43.2021.SC
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K

Część nr: 15
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi powiatowej nr 1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa W. - Łazy Biegonickie, 1582 K Nawojowa - Nowy Sącz.- Łazy B. -Nowy Sącz, 1582 K Nawojowa - Nowy Sącz.- Łazy B. - Nowy Sącz, 1526 K Frycowa – Złotne i 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina na łącznej długości 21,30 km wg IV standardu utrzymania

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 19/10/2021
Koniec: 30/04/2023
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 242-638613

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 94/2021
Część nr: 15
Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
19/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: "PAWLAK" Łukasz Pawlak
Krajowy numer identyfikacyjny: 122820591
Adres pocztowy: Łabowa 81
Miejscowość: Łabowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-336
Państwo: Polska
E-mail: biuro@pawlak.onet.pl
Tel.: +48 696015249
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 310 664.44 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi powiatowej nr 1528 K ,1582 K,1582 K,1526 K i 1527 K.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa W. - Łazy Biegonickie, 1582 K Nawojowa - Nowy Sącz.- Łazy B. -Nowy Sącz, 1582 K Nawojowa - Nowy Sącz.- Łazy B. - Nowy Sącz, 1526 K Frycowa – Złotne i 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina na łącznej długości 21,30 km wg IV standardu utrzymania.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 19/10/2021
Koniec: 30/04/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 310 664.44 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: "PAWLAK" Łukasz Pawlak
Krajowy numer identyfikacyjny: 122820591
Miejscowość: Łabowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-336
Państwo: Polska
E-mail: biuro@pawlak.onet.pl
Tel.: +48 696015249
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Pierwsza modyfikacja: wzrost cen jednostkowych o 89,50 zł/km/dobę (tj. 50% stawki zł/km/dobę). Kolejna modyfikacja: zwiększeniu wynagrodzenia maksymalnego za przedmiot umowy o kwotę 60.482,32 zł brutto (56.002,15 zł netto)

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

zmiany będące następstwem okoliczności, o których mowa w aneksie nr 1 polegających na zwiększeniu wynagrodzenia maksymalnego za przedmiot umowy o kwotę 60.482,32 zł brutto. (56.002,15 zł netto)

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 310 664.44 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 366 666.59 PLN